Enhedslisten tilslutter sig budgetaftalen 2023

Det er med stor glæde, at det er lykkedes, at forhindre forringelser i den kollektive
trafik i regionen. Det har været et afgørende krav fra Enhedslisten for at kunne gå
med i den endelige budgetaftale for 2024. Der er stadig mange udfordringer rundt
i regionens kommunerne og der vil også være udfordringer fremad i de
kommende år. For Enhedslisten er det afgørende, at den kollektive trafik både
lokalt, regionalt og nationalt prioriteres. Det er en vigtig del af den grønne
omstilling og det er vigtigt for en meget stor gruppe borgere, som ellers vil blive
udelukket fra deltagelse i deres dagligdag, hvis regionens offentlige trafik
udsættes for besparelser.

Vi er også tilfredse med, at prioritering af de ansattes arbejdsmiljø bliver løftet.
Specielt vil vi fremhæve den tilbagevendende diskussion om vores ansattes
usikkerhed for om de opsøges privat eller i det offentlige rum. Derfor er det godt,
at der er afsat 5 millioner til dette område for, at sikre trygheden på nogle
specifikke områder og det er også vigtigt, at alle ansatte får muligheden for, at
blive anonymiseret så de kun optræder med deres fornavn på deres navneskilt.
De ekstra puljer regionen er blevet tildelt i 2024 er prioriteret til at styrke
sygehusenes drift, i stedet for at igangsætte nye initiativer, da de stigende priser til
bla. inflation og medicin ellers ville betyde at der skulle spares i organisationen.
Det mener vi i enhedslisten er uholdbart, da personalet i mange år har måtte løbe
alt for stærkt, for at kunne opfylde de løfter som specielt den til enhver tid
siddende regering har lovet på regionens vegne. Det betyder at af de 54 millioner
fra den flerårige borgernær velfærds pulje, tildeles 34 millioner til sygehusene og
psykiatrien som en generel rammeforhøjelse. De resterende 20 millioner afsættes
som buffer for at imødegå forventede merudgifter til medicin i 2024.

I fordelingen af den etårig akutpakke på 102 millioner er der prioriteret 50 millioner
til SUH/Nyk f. sygehus for at styrke fusionen mellem de 2 sygehuse, da det er en
stor opgave. Holbæk og NSR modtaget tilsammen 20 millioner. 25 millioner
prioriteres til ansættelse af læger og plejepersonale, fordelt i hele regionen, samt 2
millioner til strategisk rekruttering med fokus på international rekruttering. De
sidste 5 millioner skal bruge til at udbrede kendskabet til Holbæk sygehus
igangværende projekt der har sikret øget fremmøde i aften – og nattevagter, til
andre medicinske afdelinger.

I Region Sjælland skal vi have fremtidens mest attraktive arbejdsplads for
medarbejderne, hvilket allerede er opstartet med de initiativer der er påbegyndt i
år med udgangspunkt i den rekrutterings og fastholdelses indsats som
enhedslisten var med til at få tildelt 20 millioner til i budget 2023. Det arbejde
fortsætter og styrkes i 2024.

Den nye sundhedspakke pulje, som starter op med 45 millioner i 2024, stigende til
90 millioner i 2025 samt i årene derefter, afventer endelig aftaletekst fra
regeringen. Indtil den endelige aftale er det aftalt i budgettet, at 17 millioner skal

bruges til at robustgøre mammaradiologien, styrke patologien med 11,6 millioner,
forlænge pilotprojektet ”Center for Surgival Science”, der omhandler brugen af
personlig medicin, i 2024 -2027 med 5 millioner om året, oprette pilotprojekt for
screening for lungekræft med 3,2 millioner og under forudsætning af, at der ikke
kommer yderligere bindinger på midlerne i sundhedspakken, vil de resterende ca.
8 mio. kr. prioriteres til regionens 8-punktplans mål om at sikre tilbud til borgere
med senfølger efter kræft og behov for palliation.

I forbindelse med udflytning af 25 studiepladser fra kbh’s universitet i
kandidatuddannelsen i klinisk psykologi til region Sjælland, afsættes der 4,4
millioner kr. til kandidatsporet, og forventningen er at det vil øge mulighederne for
at fremtidige psykologer nedsætter sig med praksis i region Sjælland.
Også på anlægsrammen er der positive nyheder hvor der er afsat 520 millioner i
2024 hvilket er væsentligt højere end i år og de foregående år.

I Enhedslisten har vi endnu en gang peget på at dyre, eksterne konsulent må stå
for skud hvis der skal ske besparelser på administrationen, som er tilfældet i år. Vi
er meget tilfredse med at ingen af de administrative besparelser som regeringen
har pålagt regionen i 2024, vil ramme vores personale og at ud af de 42,6
millioner som regeringen har besluttet at vi skal spare, er der fundet interne
besparelser på 29,6 millioner, heraf 3 millioner alene på eksterne konsulenter,
samt 13 millioner som rammebesparelser i organisationen.