Lighed i Sundhed og tryghed

Coronaen har vist, at et samfund med et stærkt fælles sygehusvæsen står langt stærkere end de samfund, hvor sygehusvæsnet er baseret på profit og ulighed. Derfor skal vi trække sundhedsvæsnet imod mere lighed.

Desværre har vi de seneste år, bevæget os imod et samfund med mere social ulighed – og dermed ulighed i sundhed. Opvækst, levevilkår, uddannelse, arbejdsmiljø og andre sociale faktorer spiller en afgørende rolle for sundhedsrisici og livsmuligheder.

Der er forskel på hvilken behandling man får, alt efter hvilken baggrund man kommer med. Egenbetaling og gebyrer øger uligheden. Enhedslisten ønsker, at al nødvendig sundhedsbehandling er gratis for borgeren. Dette gælder medicin, psykolog, fysioterapi og anden egenbetaling.

Sygehuse nedlægges og selv små behandlinger bliver centraliseret. Udviklingen mod få og større enheder, kan på enkelte behandlingsfelter være hensigtsmæssig, men er ikke altid den rette recept. Centralisering er kun én måde at skabe faglig kvalitet og udvikling.

Bagsiden er ofte uoverskuelige og stressede arbejdsgange for patienter og sundhedspersonale. Det er længere transportafstande og øgede udgifter for patienter. Akutfunktionens nærhed fjernes. Det øgede transportbehov fører også til større miljøbelastning og forurening. Centraliseringen kan overskygge de faglige gevinster og fører desværre også ofte til mindre omsorg for patienterne og deres pårørende. Vi vil have flere varme hænder!

De borgerlige partier ønsker mere egenbetaling og øget privatisering af sundhedsområdet. Det vil socialt skævdeler Danmark og medfører mange menneskelige tragedier på sundhedsområdet. Enhedslisten kæmper for et velfungerende offentligt sygehusvæsen med lige adgang for alle. Det er tryghed!

Vi siger nej til unødvendig centralisering. Vi vil bevare Roskilde og Næstved sygehuses døgndækning, og arbejder for at disse også skal være en del af akutsygehusene. Roskilde Sygehus skal have lov til at behandle en stor gruppe patienter indenfor hjertekarkirurgi. Den faglige kapacitet er tilstede.

Flere ressourcer – mere tryghed
Centraliseringen af sygehuse ender desværre ofte med ikke bare at være en effektivisering, men også at være en nedskæring. Det samme var de såkaldte årlige 2% effektiviseringer. Det var en grønthøstereffektivisering, som ikke tog udgangspunkt i en konkret analyse. Der er allerede sparet så meget på sundhedsvæsnet, at det skader både arbejdsforhold og patientsikkerhed. Der bør derfor tilføres flere ressourcer til sundhedsvæsnet.

Attraktive uddannelsesmuligheder for sundhedspersonale er afgørende for at få flere varme hænder. Boligerne ved sygehusene skal bevares, vedligeholdes og tilbydes studerende og turnuslæger. Der skal arbejdes aktivt med at gøre Region Sjælland til en god arbejdsplads, der kan rekruttere og fastholde personale. Der skal ansættes flere lægesekretærer, da læger og sygeplejersker laver for meget sekretærarbejde frem for omsorg.

Debatten om sygehusene omhandler ofte kun de 10% af behandlingerne, der vækker opsigt. De daglige udfordringer får ikke opmærksomhed. Medicinske afdelinger skal tilføres flere ressourcer, nedlæggelsen af medicinske senge skal stoppes og samarbejdet med sundhedscentre og nærklinikker øges.

Opbygning af kommunale sundhedscentre skal prioriteres, og skal tage sit udgangspunkt i sundhed og forebyggelse. Der skal samarbejdes med diætister, ergoterapeuter og fysioterapeuter og selvhjælpsgrupper. Patientuddannelse er vigtigt. I Nakskov, Stege og Kalundborg er der allerede regionalstyrede nærklinikker, der fungere som lægehuse for alment praktiserende læger. Disse skal fastholdes og udbredes.

Behandling, lindring og pleje skal ske så tæt på borgeren som muligt, og IT skal i større udstrækning benyttes. Der skal satses mere på telemedicin mellem både patient, behandler og udvikling mellem fagfolk. Mennesket skal dog være i centrum, når teknologi benyttes i sundhedsvæsnet. Det er vigtigt at teknologien understøtter relationen mellem læge og patient. Vi vil derfor arbejde for et velfungerende IT-system i sundhedsvæsnet.

Enhedslisten vil have tilgængelighed alle steder. Hvis man har et handicap, kan det være svært at komme rundt. Nybyggeri og renoveringer af den ældre bygningsmasse skal indrettes, så de er tilgængelige for alle borgere. Samtidigt skal bygningsmassen gennemgå en massiv grøn omstilling, med energi effektiviseringer og opgradering til guldcertifikat.

Enhedslisten vil indføre 100% økologisk mad på alle regionens sygehuse. I dag er det op til de enkelte afdelinger, om de vil gøre dette. Dette støtter både sundhed og den grønne omstilling.

Mere offentlig – mindre privat
Der skal være en klar grænse mellem privatkapital og det offentlige sundhedsvæsen. Privatpraktiserende speciallæger, der bruger offentlige ressourcer, skal have præcise rammer. Vi vil ikke være med til, at der uhensigtsmæssigt flyttes behandling fra offentlig til privat.

Enhedslisten støtter at regionen opbygger og ombygger bygningskapacitet, som kan udlejes til privatpraktiserende speciallæger. Herunder også lægerfra almenpraksis. Offentligt ansatte speciallæger skal ikke kunne henvise til sig selv som privatpraktiserende speciallæger.

Vi ønsker på sigt at de privatpraktiserende speciallæger (familielægen), bliver til offentligt praktiserende speciallæger. Regionen skal stå for at opbygge og drive speciallægepraksis – altså nærklinikkerne. Disse skal fungere som satellitter til det øvrige sundhedsvæsen og hjemmeplejen.

Overgangen og samarbejde mellem sektorerne (egen læge – speciallæge – kommune – sygehuse) skal forbedres markant. Hvis det i sundhedsaftalen fastholdes, at de praktiserende læger er tovholder for patienternes behandling, skal der medfølge kapacitet til at forberede konsultationer og afholde møder, så opgaven kan varetages tilfredsstillende.

Regionen skal overtage 60% af ambulancekørslen. Det er besluttet, og det støtter vi i Enhedslisten op om. Vi så dog gerne, at denne ordning udvides til 100%. Patienttransporten skal forbedres, da mange patienter oplever uhensigtsmæssig transport i både komfort og tidsforbrug. Vi er nødt til at rette op på ulemperne ved centraliseringen af sundhedsvæsnet.

Tandsundhed til alle
Der er store grupper af borgere i regionen, som ikke får en forsvarlig tandbehandling. Det gælder mange ældre, hjemløse, misbrugere og fattige, men også flere borgere med almindelig indkomst har ikke råd til tandbehandling.

Det er desværre et område, som er stærkt styret af en liberalistiske tankegang. Enhedslisten vil arbejde for, at man betragter tandsundhed på samme niveau som andre sundhedsområder. Det betyder at tandbehandling skal være gratis og tilgængeligt for alle, som vi kender det for de yngste børn, og som man gør det i mange andre lande.

Der sker en del fejl i forbindelse med tandbehandling. Enhedslisten kræver at der bliver en bedre registrering af disse. Inden for tandbehandlingen er der også behov for en specialisering, som vi har set på det øvrige sundhedsområde. Regionen har i dag ansvaret for en tandlægevagt. Det er vigtigt, at denne vagtordning reelt fungerer.

Der skal oprettes offentlige tandlægestillinger, der kan tilbyde specialiserede tandbehandlinger som broer og implantater. Der er netop indført gratis behandling for hjemløse.Det støtter vi, men på sigt skal der tilbydes gratis offentlig tandpleje og behandling til alle borgere.

Fødsel og fertilitet
Jordemødrene har meget pressede arbejdsdage med belastende vagter på hospitalernes fødeafdelinger. Derfor lider hospitalerne under mangel på jordemødre, hvilket blandt andet betyder, at fødselsforberedelse foregår i fyldte auditorier i stedet for i små hold, og at de fødende nogle steder sendes hjem få timer efter fødslen. Det kræver fokus på arbejdsvilkårene og inddragelse af jordemødrene.

Fødselsbetjeningen skal have sin egen organisation i regionen, og det skal være muligt at føde i hjemmet med jordmødre, der har specialiseret sig i hjemmefødsler, og som er til stede under hele den aktive del af fødslen. Fødselsforberedelsen skal opprioriteres, og små fødeklinikker skal være offentligt finansierede. Der skal afsættes ekstra ressourcer til ambulatorier til socialt udsatte gravide.

Vi mener at der skal være gratis fødsels- og forældreforberedelse i hold på fire til otte forældrepar og tilbud om seks konsultationer med jordemødre og så vidt muligt samme jordemoder i hele forløbet. Efter fødslen skal ingen sendes hjem fra hospitalet, før de er klar til det, og har der været komplikationer ved fødslen, skal hospitalet følge op på familien.

En række samfundsfaktorer medfører, at unge par i stadig stigende omfang får børn sent i livet. Samfundet skal indrettes på en måde, så det er muligt for familier i Danmark at få hverdagen til at hænge sammen. Derfor skal vi understøtte tilbud som hjælper dette på vej, blandt andet bedre barselsforhold og bedre normeringer i institutioner.

I dag kommer hvert 10. barn til verden efter behandling på en fertilitetsklinik. Barnløse kan få tre behandlinger betalt af det offentlige. Vi opfordre Folketinget til at øge det til seks behandlinger. Enhedslisten mener også, at det skal være muligt at få offentlig betalt hjælp til barn nummer to.

Vi ønsker mere fokus på årsagerne til fertilitetsproblemerne, herunder at forskningen om årsagerne til mænds dalende sædkvalitet styrkes, samt at myndighederne og Folketinget rent faktisk handler herpå og forbyder hormonforstyrrende stoffer i vore dagligvarer.