Råstofudvinding i balance

Region Sjælland er rig på råstoffer. Det er sten, forskellige slags grus, sand, ler og kridt. Vi har brug for disse råstoffer til bygge- og anlægsprojekter. I Enhedslisten mener vi dog, at når de udvindes, skal det ske med større hensyn til vores natur og til de mennesker, hvis dagligdag bliver præget af støv, støj og farlig trafik i forbindelse med grusgravning.

Råstoffer er en begrænset ressource
Det forventes, at vi i Region Sjælland løber tør for råstoffer indenfor de næste 20 år. Samtidigt stiger behovet som følge af byernes vækst og investeringer i nye sygehuse og transportanlæg. Det kræver i den grad prioritering og handling.

Vi skal i langt højere grad erstatte grus med træ, når vi bygger huse, institutioner og virksomheder. Vi skal have en samlet national strategi for indvinding – og brug af vores råstoffer. Danske Regioner har med vores opbakning henvendt sig til regeringen om dette.

Vi lægger især vægt på, at den nationale strategi også skal handle om, hvordan vi udvikler en effektiv og klog genanvendelsesindustri gennem en større regulering og økonomiske incitamenter ved afgiftslettelser på genanvendelsesmaterialer og afgiftsforøgelser på naturgrus.

Vi vil arbejde for en udvikling af genanvendelsesindustrien, hvor genanvendelse gøres enklere og mere sikkert for miljøet gennem strategisk velplacerede pladser til nedknusning og sortering, samt en indsats for at vi i offentlige byggerier og anlæg anvender genanvendelige byggematerialer.

Genetablering – hurtigst muligt – og til naturområde
I region Sjællands Råstofsplan 2020 er der indskrevet retningslinjer, som skal gøre det lettere at lægge pres på indvinder for at gøre gravetiden så kort som muligt, og for at graven skal genetableres så snart, den er færdiggravet. Danske Regioner ønsker, at folketinget gør det til et krav, at enhver færdiggravet grusgrav omlægges til natur. I dag sker det kun for 62% af gravene. Det bakker vi i Enhedslisten kraftigt op om ved ethvert graveprojekt.

Profithensyn trækker nemlig den anden vej, så gravene står åbne i alt for mange år. Er der givet gravetilladelse, er det en vigtig præmis, at der ikke gives gravetilladelser til nye arealer, før de allerede godkendte er gravet færdig. Når en grusgravning er færdig gravet, skal det gravede hul reetableres som et rekreativt område.

Konsekvenser for naboerne
Naboers gener fra grusgravene skal mindskes så meget som muligt. Der skal stilles store krav til såvel transportveje som støj- og støvgener ved enhver grusgrav. Dette forfølger vi ved enhver tilladelse, regionen giver til at grave grus.

Høringssvar i forbindelse med gravetilladelser skal tages alvorligt. Hvis der er behov for etablering af aflastningsvej, støjværn og restriktioner om hvornår der må arbejdes med støjende maskiner, så skal dette indarbejdes i gravetilladelsen.

Der er ikke som i arbejdsmiljølovgivningen regler for, hvor meget støv og hvilken form for støv naboerne må udsættes for, så støvgenerne bliver i høj grad en vurderingssag fra sted til sted. Der skal sættes meget mere fokus på denne problematik. Der bør tages prøver af det støv, som grusgravenes naboer udsættes for, og prøverne skal analyseres, så ingen er i tvivl om, hvilke reelle sundhedsmæssige konsekvenser, gravningen medfører for naboerne.

Retfærdig udvinding
Region Sjælland er storleverandør af råstoffer til Region Hovedstaden. Enhedslisten vil have en seriøs analyse af om de omkostninger, som dette medfører, er finansieret korrekt. Vi vil have en undersøgelse af gravene omkring Roskilde, der i særlig grad udstiller problemet med den meget forskellige fordeling af råstofudvindingen på Sjælland.

Gravetilladelserne skal underlægges de samme regler, som alle regionens anlægsprojekter. Det betyder kædeansvar og regler mod social dumping.

Enhedslisten mener at råstoffer bør ejes af fællesskabet, og vil derfor arbejde for at Region Sjælland opretter eget råstofindvindingsselskab, der på sigt skal stå for al råstofindvinding i Regionen.

Enhedslisten er kritisk i forhold til udvinding af råstoffer på havområder. Hvis der skal gives tilladelse til udvinding af råstoffer på havet, skal der være en skærpet miljøgodkendelse, der også medtager de konsekvenser indvendingen har for havmiljøet. Dog er Krigers Flak som eksempel oplagt til placering af havvindmøller.