Trafik politik

På Sjælland har strukturreformen dekreteret, at der skal være et selskab for Region Hovedstad og Region Sjælland. Dette selskab styres i dag af en indirekte valgt bestyrelse med repræsentanter fra kommuner og regioner. Enhedslisten er imod denne konstruktion. Den er udemokratisk, de ansvarlige for konkrete forbedringer eller forringelser kan ikke stilles til ansvar for deres handlinger.

For at sikre brugere og personale indflydelse vil Enhedslisten stille krav om oprettelse af ”Det Regionale Trafikråd”. Det Regionale Trafikråd skal have høringsret over for Regionsrådet i spørgsmål om ruter, afgange og prisniveau.

Enhedslisten ønsker at udbygge den kollektive trafik i Region Sjælland. Alle lokalområder skal have gode, pålidelige og billige og/eller gratis forbindelser. Vi arbejder for en billiggørelse af den offentlige trafik, der på sigt skal være gratis.

Coastertrafikken på Østersøen og De indre danske farvande skal opprioriteres, og den skal geares til jernbanetrafikken.

Enhedslisten vil arbejde for at få genåbne tidligere jernbanestrækningerne og etablere nye. Jernbne-nettet skal udbygges. Vi støtter lokale initiativer til åbning af nærjernbaner eller letbaner. Der bør efter vor opfattelse også anlægges et 5. spor mellem Roskilde og Valby. Den i jernbaneforliget vedtagne opgradering af Nordvestbanen skal gennemføres senest inden for tidsrammen og uden at slække på intentionerne. Enhedslisten vil fortsat kæmpe for at bevare Høng Tølløse banen som har været lukningstruet i den sidste periode. Vi arbejder for at Høng Tølløse banen får ret til at fortsætte til Holbæk.

Enhedslisten vil i øvrigt arbejde for, at der udvikles en sammenhængende regional trafikstruktur, med sikker og geografisk dækkende person- og godsbefordring og hvor miljø- og klimahensyn vægtes højt.

Eltoge og elbusser skal afløse de nuværende toge og busser overalt i regionen. I Enhedslisten vil vi også arbejde for en mere handicapvenlig befordring.

Vi vil også arbejde for at cykler og elscootere kan tages gratis med tog og bus, samt at der skal være gratis adgang til WIFI i samtlige toge og busser i regionen.

Vi kan ikke støtte den nuværende Femern Bælt projekt, som efter Enhedslisten opfattelse blot er mere asfalt og mere CO2 udslip til skade for miljø og klima. Hvis det blev ændret til en ren tog- løsning f.eks. med en biltogsmulighed, ville Enhedslisten støtte den faste forbindelse.