Bedre psykiatri nu

Psykiatriske sygdomme står i skyggen af somatiske sygdomme. Vi vil gøre op med denne skelnen. Vi skal sikre sundhed i både legeme og sind. Der findes næppe én person i Region Sjælland, som ikke har psykiatrien tæt på. Det kan være familie, venner, kollegaer eller studiekammerater. Det er på tide, at vi løfte området til samme niveau som resten af sundhedsvæsnet.

Enhedslisten har længe kæmpet for flere midler til psykiatrien. Det er nu lykkedes at få det igennem. Det har medført flere midler til psykiatrien i Region Sjælland. Det betyder, at vi ser ind i en 10 års plan for en stærkere psykiatri. En lille forbedring, men endnu med meget at kæmpe for!

Der skal specielt arbejdes på en styrkelse af indsatsen på det børnepsykiatriske område. De lange ventelister og besværlige sagsgange for henviste børn og unge er uacceptable og medfører længere sygdomsforløb.

Der skal arbejdes for rekruttering og fastholdelse af personale gennem bedre normeringer, arbejdsvilkår, løn, uddannelse og forskningsmuligheder.

Den rigtige hjælp
Vi vil have bedre koordinering mellem den specialiserede behandlings- og distriktspsykiatri, samt socialpsykiatrien. For mange mennesker falder i mellem disse, og får derfor ikke den nødvendige behandling. Det kræver, at regionen og de 17 kommuner bliver bedre til at koordinere denne opgave. Vi skal have et velfungerende psykiatrisk akutberedskab.

Der skal sikres det nødvendige antal psykiatriske sengepladser i regionen, som kan dække de specielle behov distriktspsykiatrien ikke kan løfte. Dette muliggør den individuelt tilrettelagte behandling.

Arbejdet med Stepped Care modellen skal styrkes, da denne model skaber samarbejde i psykiatrien. Vi ønsker et tættere samarbejde mellem region, kommune og den praktiserende læge. Dette skal forbedre mulighederne for, at man kan få den rette hjælp, uanset hvilken kommune man bor i.

For personer med psykiske vanskeligheder og misbrug af rusmidler, skal der ske en tidlig indsats, uanset hvor man søger hjælp. I Region og kommuner skal ‘No Wrong Door-princippet’ indføres. Samtidigt skal der udvikles viden om håndtering af misbrug i psykiatrien. Gadeteams er også en mulighed.

Respekt og indflydelse
Enhedslisten er imod umyndiggørelse af mennesker og kæmper for at fremme respekten og rettighederne for den enkelte person. Derfor skal brugerindflydelse på alle planer fremmes, også indenfor psykiatriområdet. Det skal ske gennem mere dialog og inddragelse af borgerne og pårørende. Den behandling, patienter tilbydes, skal tilpasses de forskellige lidelser og de forskellige faser af sygdommen.

Det skal være en ret, at kunne oprette ‘psykiatriske testamenter’, som kan være en rettesnor for personalets behandling af patienten. Tidsubegrænsede diagnoser skal afskaffes, og patienten skal kunne få sin diagnose revurderet.

I Region Sjælland er det de sidste år lykkes at mindske antallet af bæltefikseringer. Til gengæld er mængden af tvangsmedicinering steget kraftigt. Vi skal minimere unødvendig tvang i psykiatrien. Det kan ske med fokus på sammenhængende forløb, bedre arbejdsforhold for ansatte og bedre indretning, kultur og tværfaglige samarbejder på afdelingerne.

Der skal arbejdes med mulighed for behandling uden medicinering i situationer, hvor den psykiatriske patient ytrer ønske herom. Der skal være mulighed for samtaleterapi, ergo- og fysioterapi, musik- og kunstterapi samt bevægelse og kostterapi.