Psykiatri

Psykiatriske sygdomme har stået i skyggen af somatiske sygdomme. Vi vil gøre op med denne skelnen. Der findes ikke fine sygdomme og ufine sygdomme. Der findes næppe en person i Region Sjælland som ikke har psykiatrien tæt på, det er familie, det er venner og det er arbejdskollegaer, det er studiekammerater, det er i folkeskolen og nede på det lokale ældrecenter. Det er på tide at vi arbejder på at løfte dette område til samme høje niveau som det somatiske område.

Der skal bl.a. arbejdes på en styrkelse af indsatsen på det børnepsykiatriske område. De lange ventelister for henviste børn er ganske uacceptable.

Enhedslisten er imod umyndiggørelse af mennesker og kæmper for, at fremme respekten og rettighederne for den enkelte person. Derfor skal brugerindflydelse inden for den offentlige sektor fremmes, det skal også ske på psykiatriområdet. Enheden for brugerstyret psykiatri forlænges med mindst 5 år eller gøres permanent.

Der skal lægges vægt på forebyggelse og kvalitet i behandlingen. Herunder skal tvang og medicinsk behandling mindskes og der skal arbejdes endnu mere med samtaleterapi, ergo- og fysioterapi også i naturen, musik- og kunstterapi samt bevægelse og kostterapi.

Der er stærkt behov for en bedre koordinering mellem den specialiserede behandlingspsykiatri og distriktspsykiatrien. Der er desværre for mange eksempler på mennesker, som falder ned mellem distriktspsykiatrien og behandlingspsykiatrien. Der mangler lokale psykiatriske akutmodtagelser. Patienter med forskellige lidelser og i forskellige faser af deres sygdom skal naturligvis behandles forskelligt.

Der skal sikres det nødvendige antal psykiatriske sengepladser i regionen, der kan dække de specielle behov som distriktspsykiatrien ikke kan løfte. Og som muliggør den individuelt tilrettelagte behandling.

Det er vigtigt med et velfungerende psykiatrisk akutberedskab. Det er specielt vigtigt at regionen og kommunerne har koordineret denne opgave, da den ligger midt imellem behandlingspsykiatrien og distriktspsykiatrien.

Det skal være en ret at man kan oprette ”psykiatriske testamenter”, som kan være en rettesnor for personalet.

Der skal arbejdes med mulighed for behandling uden medicinering i situationer, hvor den psykiatriske patient personligt ytrer ønske derom.

Tidsubegrænsede diagnoser skal afskaffes og den psykiatriske patient skal have mulighed for, at få sin diagnose prøvet.