Sundhed og sygehuse

Der er gennemført en regulær revolution af sundhedsvæsenets organisering. Adskillige sygehuse er blevet nedlagt, behandlinger – selv banale, er blevet centraliseret bl.a. fødeafdelingerne.

Ved at regionerne næsten udelukkende skal tage sig af sygehusadministrationen, og da finansieringen kommer fra en særlig sundhedsskat, har man skabt forudsætningerne for et privatiseret, forsikringsdrevet hospitalsvæsen, der socialt skævdeler Danmark og uden tvivl vil resultere i mange menneskelige tragedier fremover på sundhedsområdet.

Centraliseringen af sundhedsvæsenet til få og større enheder, kan på enkelte behandlingsfelter være hensigtsmæssig, men er ikke altid den rette recept. Centralisering er kun én måde at skabe faglig kvalitet og udvikling. Bagsiden er ofte uoverskuelige og stressede arbejdsgange for patienter og sundhedspersonale, desuden meget længere transportafstande og øgede udgifter til gene for både personale, patienter og pårørende. Det øgede transportbehov fører også til større miljøbelastning og forurening. Effektivisering overskygger ofte de faglige gevinster og fører desværre også ofte til mindre omsorg for patienterne og deres pårørende – Færre varme hænder.

Konkret vil Enhedslisten have stop for nedlæggelse af flere sygehuse. Nærhed til akutfunktioner.

Vi er imod 2 % effektiviseringer årligt. Det er en grønthøstereffektivisering, som ikke tager udgangspunkt i en konkret analyse. Der er allerede sparet så meget på sundhedsvæsnet at det skader både arbejdsforhold og patientsikkerhed. Der bør tilføres flere ressourcer til sundhedsvæsnet.

Attraktive uddannelsesmuligheder af sundhedspersonale. Boligerne ved sygehusene skal bevares, vedligeholdes og tilbydes studerende og turnuslæger. I det hele taget skal der arbejdes aktivt med at gøre Region Sjælland til rigtig god arbejdsplads. Dette indebærer en særlig indsats for rekruttering og fastholdelse af personale.

Ansættelse af flere lægesekretærer, da læger og sygeplejersker i dag udfører mere og mere sekretærarbejde. Lægesekretærernes arbejdsforhold skal sikres i forbindelse med implementeringen af Sundhedplatformen.

Flere ressourcer til de medicinske afdelinger. Meget af debatten om sygehusene handler kun om de 10 % af behandlinger der vækker opsigt, mens den dagligdag der fylder ikke får opmærksomhed. Stop for nedlæggelse af medicinske senge, øget samarbejde med sundhedscentrene.

Behandling, lindring og pleje skal ske så tæt på borgeren som muligt, og IT skal i større udstrækning benyttes. Der skal satses mere på telemedicin både mellem patient og behandler samt til udvikling mellem fagfolk.

Fødselsbetjeningen skal have sin egen organisation. Fødsler er som udgangspunkt ikke en sygdom, men derimod lykkelige omstændigheder. Fødselsforberedelsen skal opprioriteres. I hele Regionen skal det være muligt at vælge at føde i hjemmet med jordmødre, der har specialiseret sig i hjemmefødsler, og som er til stede under hele den aktive del af fødslen. Små fødeklinikker skal være offentligt finansierede. Der skal afsættes ekstra ressourcer til ambulatorier til socialt udsatte gravide.

Der skal oprettes en regional ambulancetjeneste i offentligt regi i tilknytning til sygehusene.

Privatpraktiserende speciallæger, der bruger offentlige ressourcer så som udstyr og bygninger, skal have præcise rammer. Vi vil ikke være med til at der uhensigtsmæssigt flyttes behandling fra offentlig til privat. Der skal være en klar grænse mellem privatkapital og det offentlige sundhedsvæsen. Enhedslisten støtter at regionen opbygger og ombygger bygningskapacitet, som kan udlejes til privatpraktiserende speciallæger. Herunder også læger fra almenpraksis.

Offentligt ansatte speciallæger skal ikke kunne henvise til sig selv som privatpraktiserende speciallæger.

Oprettelse af offentlige tandlægestillinger i fysiske rammer, som kan tilbyde specialiserede tandbehandlinger som broer og implantater. På sigt skal der tilbydes gratis forebyggende tandpleje og behandling til alle borgere.

Enhedslisten går ind for, at “de privatpraktiserende speciallæger”(familielægen) bliver til “offentligt praktiserende speciallæger”. Regionen skal stå for, at opbygge og drive speciallægepraksis. Som udgangspunkt med en gruppe læger og andre sundhedsfaglige personaler under samme tag i sundhedscentre med røntgen og laboratorium. Disse skal fungere som satellit til det øvrige sundhedsvæsen i regionen og hjemmeplejen. Der kunne opbygges spændende tværfaglige miljøer, som vil være til gavn for den samlede faglighed og for borgerne.

Patienttransporten skal forbedres. Der er alt for mange eksempler på patienter, som bliver udsat for en uhensigtsmæssig transport både når det gælder formen og den ekstra tid, der skal ventes. Vi er nødt til at rette op på ulemperne ved centraliseringen af sundhedsvæsnet.

Opbygning af sundhedscentre, skal tage sit udgangspunkt i sundhed og forebyggelse. Der skal samarbejdes med diætister, ergoterapeuter og fysioterapeuter og der skal laves lokale selvhjælpsgrupper. Patientuddannelse af kronikere er et vigtigt element.

Enhedslisten vil have indført økologisk mad på alle regionen sygehuse. I dag er det op til de enkelte afdelinger om de vil gøre dette.

Enhedslisten vil have tilgængelighed alle steder. Hvis man har et handicap kan det være svært at komme rundt. Vi forlanger at nybyggeri og renoveringer af den ældre bygningsmasse skal indrettes, sådan at de er tilgængelige for alle borgere.

Overgangen og samarbejde mellem sektorerne (egen læge – speciallæge – kommune – sygehuse) skal forbedres markant. Hvis det i sundhedsaftalen fastholdes, at de praktiserende læger (familielægen) er tovholder for patienternes behandling, skal der medfølge kapacitet til at forberede konsultationer og afholde møder, så opgaven kan varetages tilfredsstillende.

Enhedslisten siger nej til unødvendig centralisering. Vi mener f. eks. at Roskilde Sygehus skal have lov til at behandle en stor gruppe patienter indenfor hjertekar kirurgi (de akut store blodpropper), da sygehuset har den nødvendige faglige kapacitet.

Enhedslisten går ind for at bevare Roskilde og Næstved sygehuse. Vi arbejder for at Roskilde og Næstved også skal være akutsygehuse. I første omgang skal vi have genetableret skadestuerne på de to sygehuse. Enhedslisten mener der er behov for en revurdering af akutbegrebet.

Der er store grupper af borgere i regionen som ikke får en forsvarlig tandbehandling. Det gælder blandt andet mange ældre, hjemløse, misbrugere og fattige borgere, men også flere borgere med almindelig indkomst har ikke råd til tandbehandling. Tandsundhed er lige så vigtig som andre sundhedsområder. Enhedslisten arbejder for at tandbehandling skal være gratis og tilgængeligt for alle.