Sprudlende biodiversitet

Foruden de grønne tiltag om offentlig emissionsfri trafik, krav om økologi, genbrug af byggematerialer, grønne arbejdspladser og meget andet, så kæmper vi også for bevarelsen af et sundt miljø og natur i regionen.

Miljøet trues af giftstoffer som sprøjtegifte og kunstgødning, der udledes til søer, vandløb og havet. EL vil have forbud mod sprøjtegifte i både landbrug og private haver for at beskytte vores økosystemer, flora, fauna og sundhed. Det skal forbydes at sprøjte i indvindingsopland – netop for at sikre grundvandet og rent drikkevand til fremtidige generationer.

I de senere år har der også været bekymrende rapporter om mikroplast, som forurener både fødevarer, dyreliv og økosystemer. Vi kæmper for at nedbringe plastmateriale og varer fremstillet til engangsbrug. Vi vil have mere genbrug.

Regionen har ansvaret for at forhindre forurening af overfladevand i vandløb, søer og havet. EL kæmper for at få genoprettet vandløb til god økologisk tilstand og få stoppet udledning af giftstoffer til hav- og sømiljøer.

Liv i naturen
Enhedslisten vil værne om vores fælles natur, stoppe tilbagegangen for truede arter og bevare naturtyperne i det åbne land. Naturen har en værdi i sig selv og skal have plads i landskabet på egne præmisser – ikke kun som rekreative områder eller tilflugtssteder. Derfor arbejder vi både nationalt, regionalt og kommunalt for at udlægge arealer til natur med naturpleje, for at genslynge åer og vandløb og skabe god økologisk tilstand i havet.

Vi vil have et landbrug og et fiskeri, som respekterer naturens grænser og bidrager aktivt til løsning af samfundets store udfordringer i forhold til beskyttelse af natur og drikkevand og til at skabe liv, udvikling og fællesskab i landdistrikterne. Arter forsvinder i alarmerende hastighed. Derfor arbejder Enhedslisten for, at naturen får mere plads, så vi bevarer natur og dyrearter.