Valg program 2013

ENHEDSLISTEN – DE RØD-GRØNNE I REGION SJÆLLAND
VALGPROGRAM TIL REGIONSRÅDET PÅ SJÆLLAND 2013

Indhold:

I.        Regionspolitik generelt

a.    Visionen: Et rødt og grønt lokalsamfund

b.    Udfordringen: Spændetrøje til regioner og kommuner

c.    Kampen imod de asociale nedskæringer

d.    Der er råd til solidarisk velfærd

II.       Enhedslisten i Regionsrådet – Politikområder

a.    Demokrati

b.    Region i balance – Regional udvikling

b.1. Trafik

b.2. Uddannelse og Forskning

c.    Sundhed og sygehuse

c.1. Vi vil have et offentligt sundhedsvæsen i trit med tiden. Sundhedsvæsenet skal bygge på fem søjler

c.2. Vores politik går ud på følgende konkrete tiltag

d.   Psykiatri

e.   Tandsundhed

III.     Region Sjælland som arbejdsplads

a.   Beskæftigelse og miljø i sammenhæng

b.   Specialinstitutioner og specialundervisning

IV.     Regionernes fremtid efter Enhedslisten opfattelse

I.     Regionspolitik generelt

I.a.  Visionen: Et rødt og grønt lokalsamfund

Enhedslisten arbejder konsekvent og aktivt regionalt for at fremme en social og miljøansvarlig samfundsudvikling på demokratisk vis.

Som følge heraf ønsker vi befolkningens medvirken og medoplevelse i en fælles indsats for: et rødt samfund, som overalt bygger på ligeværd, solidaritet og venskab mellem mennesker. Et grønt samfund, der sætter miljø, økologi og klimabalancen i højsædet. Et samfund der tager afstand fra alle former for diskrimination og forskelsbehandling. Et gennemført demokratisk samfund, hvor folkestyre, selvorganisering og selvforvaltning præger både arbejdslivet, dagliglivet og det offentlige rum.

Dette er nogle mål der kun kan nås gennem en aktiv, demokratisk og offentlig folkelig mobilisering.

I.b.  Udfordringen: Spændetrøje til regioner og kommuner

Det danske velfærdssamfund udsultes langsomt, men sikkert. Der er indført direkte egenbetaling for at påvirke borgernes adfærd gennem pengepungen, og mange steder er servicen så ringe, at de velstillede borgere selv køber sig til bedre ydelser. Flere og flere serviceydelser privatiseres og der sælges ud af de offentlige ejendomme.

Regeringen ser ikke den mulighed, at den økonomiske krise med overskud af arbejdskraft kan imødegås med mere aktivitet og produktivitet i den offentlige sektor.

De stramme rammeaftaler for kommuner og regioner betyder, at den offentlige sektor vokser langsommere end den samlede samfundsøkonomi. Regeringen har valgt at prioritere skattelettelser frem for at fastholde og udbygge det offentlige serviceniveau.

Markedsgørelsen af den offentlige sektor er fortsat under den nuværende regering. Udliciteringerne og taxameterprincipper, new public management presses ind. Men Enhedslisten vil gerne slå fast. Sundhed er ikke nogen vare. Og kan derfor ikke produceres på markedslignende vilkår.

Regionsrådet har ingen mulighed for skatteopkrævning.
Dette betyder, at repræsentanterne i Regionsrådet sidder i en spændetrøje, hvor de skal administrere budgetter, som bestemmes af andre end dem selv.

I.c.  Kampen imod de asociale nedskæringer

Forringelser i den offentlige sektor skaber bedre muligheder for aktieselskaber og privat storkapital.
Når befolkningen oplever forringelser i det offentlige sygehusvæsen som følge af udsultningen, søger dem der har råd i stedet for over til privathospitaler og privatklinikker. Så opstår der to parallelle sygehusvæsener: Det offentlige for de meget komplekse sygdomme som er svære at behandle, og de private sygehuse for relativ enkle operationer af ressourcestærke patienter og andre behandlinger der nemt kan tjenes penge på.

Når offentlige medicintilskud reduceres, tegner flere forsikringer hos sygesikring Danmark.

Når den kollektive trafik bliver dyrere og dårligere, gavner det omsætningen hos benzinselskaber og bilforhandlere. Med øget CO udslip til følge.
Der har været meget fokus på sundhedsstyrelsens krav om specialisering, når det drejer sig om sygehusoperationer. Men på det sociale område, som har mindre status, er det mærkeligt nok gået netop omvendt – hvor faglig ekspertise er blevet splittet op så indsatsen for udviklingshæmmede, sindslidende, hjerneskadede og personer med andre handicaps er meget svært at udvikle.

I.d.  Der er råd til solidarisk velfærd

I Region Sjælland er der 7,5 % arbejdsløse og mange som lider af stress. Denne politik er Enhedslisten imod. Vi ønsker derimod at fordele det arbejde der er på en mere afbalanceret og menneskeværdig måde.

Liste Ø ønsker at gøre dagpengene aktive. Der kan ansættes kvalificeret personale i Region Sjælland, uden at det koster ret meget for samfundet. Men kassetænkning mellem stat, region og kommune forhindrer dette.
Sparede dagpenge, sparet kontanthjælp, skatteindbetaling fra dem der er på arbejdsmarkedet og afskaffelse af tvangsaktivering giver i sig selv penge nok til at ansætte en hel del mennesker i Region Sjælland.

 

II.     Enhedslisten i Regionsrådet – Politikområder

En stemme på Liste Ø er en stemme for bedre velfærd og mere demokrati i Region Sjælland

II.a.  Demokrati

Borgernes krav om offentlighed i forvaltningen skal bevares og styrkes.
Region Sjælland får ansvaret for at udvikle en helt ny plantype i form af Den Regionale Udviklingsplan. I forhold til den hidtidige Planlov er der tale om alvorlige forringelser og en klar svækkelse af offentligheden i forvaltningen.
Enhedslisten stiller derfor krav om, at enhver form for regional planlægning skal underlægges en landsdækkende planstyring, at der er indarbejdet høringsprocedurer, og at der sikres såvel borgere som organisationer, institutioner og foreninger de samme hørings- og indsigelsesrettigheder, som har været gældende siden den første regionsplanlægning i 1975.
Der skal sikres øget brugerindflydelse i regionen, hvorfor der efter Enhedslistens mening skal nedsættes et regionalt brugernævn med hørings ret over for kommuner, regioner og folketing.

Det er vigtigt, at folk i den offentlige sektor mødes med tillid. Og det er vigtigt, at de gives reel plads og skal have lov til at kritisere deres arbejde offentligt. Det er det, som Liste Ø kalder ytringsfrihed.

II.b.  Region i balance – Regional udvikling.

Region Sjælland skal gøres mere attraktiv til at bosætte sig og søge arbejde i. Alle egne af regionen skal tilgodeses, når man afgør, hvor offentlige arbejdspladser skal placeres. Det er dog rigtig svært at fastholde eksempelvis unge læger i deres stilling i Regionens Sygehuse. Derfor er det særlig vigtigt, at Region Sjælland gøres spændende og tiltrækkende at leve i, også for akademikere. Enhedslisten vil her satse på at hjælpe kommunerne i en mere intensiv indsats for kulturlivet og familietrivsel i hele Regionen.

Ligeledes skal ungdomsuddannelserne opretholdes og oprettes over hele regionen – således at det er muligt for unge at uddanne sig over alt i regionen, og unge ikke tvinges væk fra yderområderne. Erhvervspolitik må tillige tilrettelægges således, at afvandringen fra randområderne begrænses. Over alt i regionen bør der – alt efter de lokale forhold – oprettes forskellige former for lokalråd, som kan sikre lokalsamfundene en stemme i regionen og i kommunerne.

II.b.1.  Trafik

På Sjælland har strukturreformen dekreteret, at der skal være et selskab for Region Hovedstad og Region Sjælland. Dette selskab styres i dag af en indirekte valgt bestyrelse med repræsentanter fra kommuner og regioner. Enhedslisten er imod denne konstruktion. Den er udemokratisk, de ansvarlige for konkrete forbedringer eller forringelser kan ikke stilles til ansvar for deres handlinger.


Enhedslisten ønsker at udbygge den kollektive trafik i Region Sjælland. Alle lokalområder skal have gode, pålidelige og billige og/eller gratis forbindelser.  Vi arbejder for en dramatisk billiggørelse af den offentlige trafik, der på sigt skal være gratis, hvilket også overflødiggør mere arbejde med Rejsekortet.

Coastertrafikken på Østersøen skal opprioriteres, og den skal geares til jernbanetrafikken. Liste Ø vil arbejde for at få genåbne tidligere jernbanestrækningerne og etablere nye. Jernbanenettet skal udbygges, og listen støtter lokale initiativer til åbning af nærjernbaner eller letbaner. Vi ønsker en opgradering af Nord Vest-banen; i første omgang med anlæg af dobbeltspor på strækningen Lejre-Vipperød. Der bør efter vor opfattelse også anlægges et 5. spor mellem Roskilde og Valby. Vi støtter i øvrigt Køge løsningen med hensyn til den fremtidige sydgående forbindelse.

Enhedslisten vil i øvrigt arbejde for, at der udvikles en sammenhængende regional trafikstruktur, hvor sikker og geografisk dækkende person- og godsbefordring, og hvor miljø- og klimahensyn vægtes højt. Dette indebærer handicapvenlig befordring. Det betyder også, at Enhedslisten vil stille krav om oprettelse af Det Regionale Trafikselskab, hvor passagerer og trafikpersonale sikres direkte indflydelse på den regionale trafikstruktur. Det Regionale Trafikråd skal have høringsret over for Regionsrådet i spørgsmål om ruter, afgange og prisniveau.

Vi kan ikke støtte den nuværende Femern Bælt projekt, som efter Enhedslisten opfattelse blot er mere asfalt og mere CO udslip. Hvis det blev ændret til en ren tog løsning f.eks. med en biltogsmulighed, ville Enhedslisten støtte en fast forbindelse.

Rejsekortet er en katastrofe. Ideen er genial. Enhedslisten vil ”rejse” dette spørgsmål i regionsrådet. Kundernes oplevelser burde få alle op af stolene. Men administratorer og toppolitiker sidder åbenbart så fast i deres bil, at de ingen fornemmelse eller forståelse har for de problemer, som titusinder af mennesker udsættes for.

Der findes et trafikselskab for hele Region Sjælland. Men inde i dette selskabs computere og inde i administrationen af dette selskab så eksisterer alle de gamle amter stadigvæk. Det betyder, at vi har et Movia takstsystem som stadig 8 år efter amternes nedlæggelse bygger på de gamle amtsgrænser og er fuldstændigt forrykt. Det vil Enhedslisten arbejde for bliver ændret.

II.b.2.  Uddannelse og Forskning

Enhedslisten vil stille forslag om, at ungdomsuddannelserne bliver en del af Regionens kompetenceområde.
For at fastholde en ligeværdig og ensartet kvalificerende ungdomsuddannelse over alt i Regionen vil
Enhedslisten kæmpe for en rimelig geografisk fordeling og spredning af alle relevante ungdomsuddannelser i Region Sjælland.
Enhedslisten stiller følgende hovedkrav til udviklingen af ungdomsuddannelserne:

Det nødvendige antal praktikpladser skal sikres inden for alle uddannelser.

Taxameterordninger, som fører til øget brugerbetaling for de studerende, og som skaber konkurrenceforhold mellem de enkelte uddannelsessteder og internt mellem de enkelte hovedfagområder på uddannelsesstederne, skal afvises og bekæmpes.

Klassekvotienter skal opstilles ud fra pædagogisk hensigtsmæssige, ikke kortsynede, økonomiske parametre.

Lærer- og elevindflydelsen i uddannelses institutionernes bestyrelser skal styrkes.Enhedslisten vil sammen med lærerne og de studerende styrke kampen for mere demokrati og medbestemmelse i ungdomsuddannelserne.

Der er en tendens til, at også Regionen som arbejdsplads kun har brug for mellemlang videregående uddannede. Enhedslisten har den opfattelse, at mennesker lærer forskelligt, og at ikke boglige uddannelser kan føre til samme mål. I et projekt, som skal revidere Social- og Sundhedsuddannelserne, vil Region Sjælland gennem Danske Regioner være medvirkende at disse uddannelser holder fast i den ikke boglige læring men med nogle læringsmål, der gør denne arbejdstagergruppe værdifuld for sundhedsvæsenet.

Ungdomsuddannelserne skal flyttes over i regionalt regi.Regionen skal have den fulde kompetence i forhold til opbygning og udbygning af ungdomsuddannelser indenfor regionen.

Regionerne skal have den reelle kompetence i forhold til opbygning og udbygning af mellemlange og videregående uddannelser. Regionen skal ikke kun have hørring ret. Vi går i øvrigt ind for, at disse forefindes i Region Sjælland.

Forskning

Enhedslisten vil støtte forskning og lokale projekter, når disse gavner udviklingen af levedygtige landdistrikter, opbygning af et effektiv og menneskevenlig sundhedsvæsen, økologi og klimaansvarlighed. Regionen skal hjælpe institutioner, uddannelsessteder og universiteter med at skabe rammer for forskning i Regionen. Vi skal knytte kontakter til RUC og til Syddansk Universitet, som udbyder videregående uddannelser i Region Sjælland. Men realistisk skal vi have kontakt med alle forskningsenheder, naturligvis også hovedstadsregionen.


II.c.  Sundhed og sygehuse

Der er gennemført en regulær revolution af sundhedsvæsenets organisering. Adskillige sygehuse er blevet nedlagt, behandlinger, selv banale, er blevet centraliseret ligesom fødeafdelinger.
Ved at regionerne næsten udelukkende skal tage sig af sygehusadministrationen, og finansieringen kommer fra en særlig sundhedsskat, har man skabt forudsætningerne for et privatiseret, forsikringsvæsen, der socialt skævdeler Danmark og uden tvivl vil resultere i mange menneskelige tragedier fremover på sundhedsområdet.
I den gældende lovgivning står at Der skal være ”let og lige adgang”. Dermed beredes vejen for brugerbetaling på de sundhedsydelser, som hidtil har været gratis. Enhedslisten vil konsekvent bekæmpe brugerbetaling på sundhedsydelser. I Region Sjælland skal adgangen til sundheden være fri og lige.

II.c.1.  Vi vil have et offentligt sundhedsvæsen i trit med tiden. Sundhedsvæsenet skal bygge på fem søjler:

 • Kvalitet i patientbehandlingen
 • Lokal og regional balance
 • Tryghed for patienter, pårørende og personale.
 • Nærhed til sygehuse og akutbehandling samt.
 • Effektivitet og samarbejde i hele sundhedsvæsenet.


Centraliseringen af sundhedsvæsenet til få og større enheder, som på enkelte behandlingsfelter kan være hensigtsmæssige, er ikke altid den rette recept, når disse fem søjler skal være fundamentet. Centralisering er kun én måde at skabe faglig kvalitet og udvikling. Som bagside har uoverskuelige og stressede arbejdsgange for sundhedspersonalet og kravet om effektivisering overskygger ofte de faglige gevinster. I en række tilfælde føre r den relation der er mistet i centraliseringen til mindre omsorg for patienterne og patienternes pårørende.

Der er opbygget en model med indbygget og intern konkurrence mellem forskellige dele af det offentlige sundhedsvæsen. En følge vil være øget brugerbetaling og voksende ulighed i sundhedsbehandlingen. Kædet sammen med taxameterordninger fører denne politik til en svækket offentlig sygehussektor, mens den gavner privathospitaler. Derfor lægger Enhedslisten vægt på en ganske anden og mere menneskeværdig sundhedspolitik til gavn for både sundhedsarbejderne og brugere af sundhedsvæsenet. Der skal ikke arbejdes mere med forhastede lappeløsninger og omstruktureringer i et tempo hvor effekten af den første omstrukturering ikke høstes før den næste sættes i gang. Det er afgørende for Enhedslisten, at sætte et undersøgelsesarbejde i gang der også forholder sig til internationale erfaringer der skal indgå i den nye struktur der passer til et sundhedsvæsen i Region Sjælland.

II.c.2. Vores politik går ud på følgende konkrete tiltag:

 1. Stop for nedlæggelse af flere sygehuse. Nærhed til akutfunktioner.
 2. Vi er imod 2 % effektiviseringer årligt. Det er en grønthøstereffektivisering, som ikke tager udgangspunkt i en konkret analyse.
 3. Attraktive uddannelsesmuligheder af sundhedspersonale. Boligerne ved sygehusene skal bevares, vedligeholdes og tilbydes studerende og turnuslæger. I det hele taget skal der arbejdes aktivt med at gøre Region Sjælland til rigtig god arbejdsplads. Dette indebærer en særlig indsats for rekruttering og fastholdelse af personale.
 4. Ansættelse af flere lægesekretærer, da læger og sygeplejersker i dag udfører mere og mere sekretærarbejde.
 5. Opprioritering af psykiatrien, herunder større kapacitet, tidlig indsats, nedbringelse af tvang, opprioritering af psykologbehandling og bedre samarbejde med de somatiske afdelinger.
 6. Flere ressourcer til de medicinske afdelinger. Meget af debatten om sygehusene handler kun om de 10 % af behandlinger der vækker opsigt, mens den dagligdag der fylder ikke får opmærksomhed . Stop for nedlæggelse af medicinske senge, øget samarbejde med sundhedscentrene.
 7. Behandling, lindring og pleje skal ske så tæt på borgeren som muligt, og IT skal i større udstrækning benyttes. Der skal satses mere på telemedicin både mellem patient og behandler samt til udvikling mellem fagfolk.
 8. Fødselsbetjeningen skal have sin egen organisation. Svangeromsorgen og fødslerne skal styres uafhængigt af sygehusvæsenet, da det er svært at få prioriteret et område, der ikke drejer sig om sygdom, men derimod om lykkelige omstændigheder, hvilket går ud over forebyggelsesarbejdet i bred forstand. I hele Regionen skal det være muligt at vælge at føde i hjemmet med jordmødre, der har specialiseret sig i hjemmefødsler, og som er til stede under hele den aktive del af fødslen. Små fødeklinikker skal være offentligt finansieret. Der skal afsættes ekstra ressourcer til ambulatorier til socialt svage gravide.
 9. Helikoptere skal anvendes, som kompensation for de nedlagte sygehuse i yderområderne. De er ikke et vidundermiddel, der kan erstatte en effektiv ambulancetjeneste.
 10. Der skal oprettes regional ambulancetjeneste i offentligt regi i tilknytning til sygehusene.
 11. Privatpraktiserende speciallæger, der bruger offentlige ressourcer så som udstyr og bygninger, skal have præcise rammer. Vi vil ikke være med til at der uhensigtsmæssigt flyttes behandling fra offentlig til privat. Der skal være en klar grænse mellem privatkapital og det offentlige sundhedsvæsen. Men Enhedslisten støtter at regionen opbygger eller ombygger bygningskapacitet, som kan udlejes til privatpraktiserende speciallæge. Herunder også læger fra almenpraksis.
 12. Offentligt ansatte speciallæger skal ikke kunne henvise til sig selv som privatpraktiserende. Den offentlig ansatte speciallæge skal dog have mulighed for at varetage patientens behandling så længe det skønnes hensigtsmæssig.
 13. Oprettelse af offentlige tandlæge stillinger i fysiske rammer, som kan tilbyde specialiserede tandbehandlinger som broer og implantater. På sigt kunne tilbyde gratis forebyggende tandpleje, behandling og reparation til alle borgere.
 14. Enhedslisten går ind for, at “de privatpraktiserende speciallæger”(familielægen) bliver til “offentligt praktiserende speciallæger”. Regionen skal stå for, at opbygge og drive speciallægepraksis. Som udgangspunkt med en gruppe læger og andre sundhedsfaglige personaler under samme tag i sundhedscentre med røntgen og laboratorium. Disse skal fungere som satellit til det øvrige sundhedsvæsen i regionen og hjemmeplejen. Der kunne opbygges spændende tværfaglige miljøer, som vil være til gavn for den samlede faglighed og for borgerne.
 15. Patienttransporten skal forbedres. Der er alt for mange eksempler på patienter, som bliver udsat for en uhensigtsmæssig transport både når det gælder formen og den ekstra tid, der skal ventes. Vi er nødt til at rette op på bagsiden af den centralisering af sundhedsvæsenet, som der er sket.
 16. Opbygning af sundhedscentre, skal tage sit udgangspunkt i sundhed og forebyggelse. Der skal samarbejdes med diætister , ergoterapeuter og fysioterapeuter og der skal laves lokale selvhjælpsgrupper. Patientuddannelse af kronikere er et vigtigt element.
 17. Enhedslisten vil have indført økologisk mad på alle regionen sygehuse. I dag er det op til de enkelte afdelinger om de vil gøre dette.
 18. Enhedslisten vil have tilgængelighed alle steder. Hvis man har et handicap kan det være svært at komme rundt. Vi forlanger at ny bygninger og renovering af bygninger skal tag hensyn til tilgængeligheden, så alle borgere kan bruge dem.
 19. Overgangen og samarbejde mellem sektorerne (egen læge – speciallæge – kommune – sygehuse) skal forbedres markant. Hvis det i sundhedsaftalen fastholdes, at de praktiserende læger (familielægen) er tovholder på patienternes behandling skal der medfølge kapacitet / midler til at forberede konsultationer og afholde møder, så opgaven kan varetages.
 20. Enhedslisten siger nej til unødvendig centralisering. Vi mener f. eks. at Roskilde Sygehus skal have lov til at behandle en stor gruppe patienter indenfor hjertekar kirurgi (de akut store blodpropper)når de har den nødvendige faglige kapacitet.

II.d.  Psykiatri

Psykiatriske sygdomme har stået i skyggen af somatiske sygdomme. Vi vil gøre op med denne skelnen. Der findes ikke fine sygdomme og ufine sygdomme. Der findesnæppe en person i Region Sjællandsom ikke harpsykiatrientæt på, det er familie, det er venner og det er arbejdskollegaer, det er studiekammerater og det i folkeskolen og det ned på det lokale ældrecenter. Det er på tide at vi arbejder på at fådette område på samme høje niveau som det somatiske område.

Der skal bl.a. arbejdes på en styrkelse af indsatsen på det børnepsykiatriske område. De lange ventelister på henviste børn er ganske uacceptable.

Enhedslisten er imod umyndiggørelse af mennesker og kæmper for, at fremme respekten og rettighederne for den enkelte person. Derfor skal brugerindflydelse inden for den offentlige sektor fremmes og det skal også ske på psykiatriområdet. Enheden for brugerstyret psykiatri forlænges med mindst 5 år eller gøres permanent.

Der skal lægges vægt på forebyggelse og kvalitet i behandlingen. Herunder skal tvang og medicinsk behandling mindskes og der skal arbejdes endnu mere med samtaleterapi, ergo- og fysioterapi også i naturen, musik- og kunstterapi samt bevægelse og kostterapi.

Der er stærkt behov for en bedre koordinering mellem den specialiserede behandlingspsykiatri og distriktspsykiatrien. Det vil sige en bedre koordinering mellem regionen og kommunen. Der er desværre for mange eksempler på mennesker, som falder ned mellem distriktspsykiatrien og behandlingspsykiatrien. Der mangler lokale psykiatriske akutmodtagelser. Se punkt 21.

Patienter med forskellige lidelser og i forskellige faser af deres sygdom skal naturligvis behandles forskelligt.

Der skal sikres det nødvendige antal psykiatriske sengepladser i regionen, som kan dække de specielle behov som distriktspsykiatrien ikke kan løfte. Og som muliggør den individuelt tilrettelagte behandling.

Det er vigtigt med et velfungerende psykiatrisk akutberedskab. Det er specielt vigtigt at regionen og kommunerne har koordineret denne opgave da den ligger midt imellem behandlingspsykiatrien og distriktspsykiatrien.

Det skal være en ret, at man kan oprette ”psykiatriske testamenter”, som kan være en rettesnor for personalet.

Der skal arbejdes med mulighed for behandling uden medicinering i situationer, hvor den psykiatriske patient personligt ytre ønske derom.

Tidsubegrænsede diagnoser skal afskaffes og den psykiatriske patient skal have mulighed for, at få sin diagnose prøvet.

II.e.  Tandsundhed

Der er store grupper af borgere i regionen som ikke får den forsvarlige tandbehandling. Det gælder blandt andet mange ældre borgere og borgere som er hjemløse, misbrugere og fattige. Men også flere og flere borgere med almindelig indkomst har ikke råd til tandbehandling. Og den mangelfulde behandling kan få både helbredsmæssige, sociale og psykiske konsekvenser for den enkelte. Tandsundhed er lige så vigtig som behandling af alle mulige andre sygdomme og en funktionelt tandsæt er absolut nødvendig for en god ernæring.

Det er desværre et område som er meget stærkt styret af den liberalistiske tanke, men det vil vi modarbejde. Enhedslisten vil arbejde for at man betragter tandsundhed på samme skala som andre sundhedsområder. Det betyder at det er gratis og tilgængeligt for alle. Som vi kender det for de yngste børn og som man gør det i mange andre lande.

Der sker en del fejl i forbindelse med tandbehandling. Enhedslisten kræver at der bliver en bedre registrering af disse i stil med det vi kender fra det somatiske område.

Inden for tandbehandlingen er der også behov for en specialisering som vi har set det på det på det øvrige sundhedsområde.

Regionen har i dag ansvaret for, at der er en tandpinevagt. Det er vigtigt, at denne vagtordning reelt fungerer.

III.     Region Sjælland som arbejdsplads

Ud over at Regionen har ansvar for at udvikle Regionen også erhvervsmæssigt, er Regionen en af Regionens største arbejdspladser. Regionsrådet er dermed arbejdsgiver for 14.625 årsværk af faste medarbejdere. Det er Enhedslistens mål at gøre Region Sjælland til Danmarks bedste og sundeste arbejdsplads. Gennem høj medarbejderindflydelse og visionær ledelse skal det offentlige vise, at det er de private, aktionærkapital baserede virksomheder overlegent. Mening, relation, solidaritet, lokal forankring, ansvarlighed og kvalitet skal være nøgleordene.

Ytringsfrihed for vores egne offentlige ansatte – ikke mindst i forhold til kritisable/urimelige forhold er et vigtigt element i en demokratisk kontrol af myndighederne. Derfor skal offentligt ansat personale sikres ret til at ytre sig uden frygt for afskedigelse. Uberettiget afskedigelse skal indebære sanktioner overfor den besluttende ledelse


III.a.  Beskæftigelse og miljø i sammenhæng

Enhedslisten arbejder for at alle regionens institutioner køber lokale og økologisk forarbejdede varer. I første omgang er det nemt med fødevarer, men så vidt muligt skal det udvides til tekstiler, byggematerialer mv. Der bør opstilles en flerårig plan for renovering af regionens bygninger med hensyn til lavenergiforbrug.

Der skal konsekvent gennemføres energibesparende foranstaltninger i regionens bygninger, og energiforsyningen skal i videst muligt omfang sikres ved hjælp af vedvarende energikilder – f.eks. ved at der opstilles solfangeranlæg på sygehuse og andre regionale bygninger.

Enhedslisten kæmper for at region og kommune må involvere sig i offentlig produktion f.eks. på områder hvor sygehuse har en viden og erfaringer. Her skal denne erfaring og viden forblive i fælleseje, der kunne dog være tale om at produkter kunne sælges til udlandet. Kommunalfuldmagten skal gælde både region og kommune og den skal udvides.

Enhedslisten i Region Sjælland vil fremlægge en beskæftigelsesplan for regionen, akkurat som vi tidligere har gjort det i en række kommuner.
Beskæftigelsesplanen vil bygge på følgende principper:

 • Anvendelse af den viden og kunnen som findes i Region Sjælland.
 • Partnerskab mellem producenter, forbrugere, region og kommuner i udvikling af ny produktion.
 • Fokus på økologi og vedvarende energi og andre tiltag der fremmer bæredygtigheden. Region og kommuner forpligter sig til at aftage produkterne fra disse fælles partnerskaber og giver en hånd med i forhold til at sikre markedsføringen af dem
 • De eksisterende vækstfora skal efter Enhedslistens opfattelse kun have rådgivende status. Afgørende beslutninger der angår befolkningen i Region Sjælland skal alene træffes af de folkevalgte.

III.b.  Specialinstitutioner og specialundervisning

Specialiserede institutioner, med eksempelvis specialundervisning, børn med særlige behov, genoptræning, bo- og beskæftigelsestilbud til handicappede samt fysisk og psykisk udviklingshæmmede, kræver oftest et stort befolkningsgrundlag for, at der kan være et kvalificeret fagligt miljø og dermed leveres et forsvarligt behandlingstilbud. Kommunernes hjemtagning af disse områder har betydet en atomisering og en forringelse af borgernes tilbud på det specialiserede område. Regionen har dog så få af disse institutioner, at der heller ikke der er et tilstrækkeligt fagligt miljø, der udvikler tilbuddene på tværs og uddanner medarbejderne: Mange af dem er stadig ufaglærte.

Af samme grund bør disse institutioner samles i Regionen med et budget, der indregner, at der er ansat faglært arbejdskraft som fx pædagogiske assistenter, som der i dag findes mange arbejdsløse af.

Også for disse institutioners brugere og pårørende skal den direkte indflydelse sikres.

Specialundervisningen skal ligeledes samles regionalt. Kommunernes hjemtagelse af det specialiserede område, som de gamle amter dækkede, har ikke medbragt den inklusion som man håbede – men har forringet specialundervisningens og rådgivningens kvalitet. På grund af den manglende ekspertise er specialområdet også meget svært at styre for kommunerne. Specialinstitutionerne skal tilbage til regionerne.

IV.     Regionernes fremtid efter Enhedslisten opfattelse

Enhedslisten støtter at regionerne skal fortsætte i fremtiden. Alle meldinger om regionernes fjernelse handler om, at gøre det regionale niveau mere udemokratisk og give mere magt til profitstyring.

Regionen skal have mere reel kompetence.Enhedslisten støtter en lovændring, som giverregionerne mulighed for at lave stående udvalg med sags kompetence. Regionerne skal mindst på samme måde som Kommunerne gennem Kommunalfuldmagten have mulighed for at påtage sig opgaver. Om nødvendigt skal der lovgives om det.Det skal være muligt, regionerne kan etablere regional produktion på områder, som regionen finder nødvendig.

Regionen skal have sin egen økonomi med egne indtægtskilder bl.a. via skat.

De regionale udviklingsstrategier skal være egentlige regionsplaner, som regionen har myndigheden til at gennemføre.

Regionen skal have det overordnede miljøansvar i regionen og skal have retten til at stoppe virksomheder og skal stå for tilladelserne til miljøbelastende produktion.

Regionen skal stå for spildevandsplaner og vandmiljø helt generelt.

De specialiserede pladser skal i størst mulig udstrækning samles regionalt og regionerne skal have økonomi til at drive disse som egentlig driftsherrer.

 

PDF: Valgprogram 2013