Valgprogram RV21

Region Sjælland Valgprogram RV21 – PDF

INDHOLD:

  • En rød, grøn og demokratisk region
  • Grøn trafik for alle
  • Råstofudvinding i balance
  • Lighed i sundhed og tryghed
  • Bedre psykiatri nu
  • Fremtidens arbejdspladser
  • Styrk specialområdet
  • Uddannelse giver muligheder
  • Kultur til det hele menneske
  • Sprudlende biodiversitet

 

EN RØD, GRØN OG DEMOKRATISK REGION

Enhedslisten Region Sjælland arbejder for at fremme en social og miljøansvarlig samfundsudvikling i hele Region Sjælland. Et rødt samfund, der bygger på medmenneskelighed, demokratisk produktion og eje, lighed og solidaritet. Et grønt samfund hvor miljø, økologi, bæredygtighed og klimabalance er målet. Et samfund, der tager afstand fra alle former for diskrimination. Et gennemført demokratisk samfund, hvor folkestyre og medindflydelse præger både arbejdslivet, dagliglivet og det offentlige rum.

Uligheden i Danmark er steget markant de seneste årtier og mange års mangelfuld finansiering har udhulet den offentlige sektor. Det har også sat sine spor i Region Sjælland. Der findes markante forskelle og uligheder i sundhed, uddannelse og arbejdsforhold.

Vi ønsker at omsætte målet om 70% CO2 reduktion i 2030, til konkrete hverdagsmål i hele regionen. Der skal stilles krav til leverandører og fremtidige investeringer skal være grønne. Regionen skal gå forrest med grøn jobskabelse og en omfattende plan for genopretning af naturområder. Samtidig skal den grønne omstilling være social retfærdig.

Udviklingen i regionen skal ikke koncentreres i enkelte større byer. Vi skal have en sammenhængende og retfærdig udviklingspolitik, der skaber en region baseret på lighed, nærhed, tryghed og grøn politik.

Mere region – mere demokrati
Vi ønsker at styrke regionerne. Regionerne er et vigtigt demokratisk værktøj til eksempelvis at sikre et sundhedsvæsen for alle, og bør have flere beføjelser til at sikre vores fælles natur.

Regionen skal have flere kompetencer. Det betyder at den skal have mulighed for at lave stående udvalg med sagskompetence, og skal på samme måde som kommunerne have fuldmagten til at påtage sig opgaver. Det skal være muligt for regionerne at etablere regional produktion.

Regionen skal have sin egen økonomi med egne indtægtskilder. De regionale udviklingsstrategier skal være egentlige regionsplaner, som regionen har myndigheden til at gennemføre. Der skal ligge et overordnet miljøansvar i regionen. Det betyder også kontrol med virksomhedernes tilladelser til miljøbelastende produktion, spildevandsplaner og vandmiljø.

En attraktiv region
Region Sjælland skal gøres mere attraktiv at bosætte sig- og søge arbejde i. Alle egne af regionen skal tilgodeses, når man afgør, hvor offentlige arbejdspladser skal placeres. Generelt vil vi arbejde for mere nærhed.

Det er svært at fastholde visse personalegrupper på eksempelvis Regionens Sygehuse. Derfor er det vigtigt, at Region Sjælland gøres spændende og tiltrækkende at leve i. Enhedslisten vil hjælpe kommunerne med en intensiv indsats for at fremme kulturlivet og familietrivsel. Offentlig grøn transport er en del af denne trivsel. Det samme er et velfungerende sygehusvæsen.

Ungdomsuddannelserne skal styrkes. Især er det vigtigt at styrke erhvervsuddannelserne
og produktionsskolerne, så disse er et reelt tilbud om uddannelse, også for de unge i yderområderne. Erhvervspolitik må tillige tilrettelægges således, at afvandringen fra randområderne begrænses.

Der bør oprettes lokalråd, som kan sikre lokalsamfundene en stemme i
regionen og i kommunerne, og borgernes krav om offentlighed i forvaltningen skal bevares og styrkes. Der skal sikres øget brugerindflydelse i regionen. Derfor skal der nedsættes et regionalt brugernævn med høringsret over for kommuner, regioner og Folketing. Ansatte i den offentlige sektor skal mødes med tillid af ledelse og politikere. Det er en ret at kritisere uacceptable arbejdsforhold uden frygt og afgørende for trivsel på arbejdet.

 

GRØN TRAFIK FOR ALLE

Enhedslisten vil fremme den grønne og bæredygtige kollektive transport i Region Sjælland. Vi ønsker, at alle kan transporteres hurtigt og sikkert til hjemmet, skolen, uddannelsesstederne, arbejdet og fritidsaktiviteter.

I Enhedslisten ønsker vi at reducere klimabelastning, ressourceforbrug og trængselsproblemerne i myldretiden. Derfor vil vi arbejde ihærdigt for massive investeringer i den offentlige tog- og bustrafik i Regionen. Alle regionens tog, busser og færger skal være emissionsfri.

Vi er imod investeringer i udbygning af motorvejsnettet. Det vil føre til flere biler, større ressourceforbrug, flaskehalse, mere støj og øget CO2-udslip.

Vi er er imod Kattegatforbindelsen. Selv udstyret med jernbanespor, er det først og fremmest en motorvejsforbindelse. En motorvejsforbindelse der vil føre til endnu flere biler, lastbiler, kødannelser og ødelægge store landskabelige naturværdier på Røsnæs, Samsø og i det østlige Jylland.

Vi støtter at der indføres trængselsafgifter, for at begrænse udviklingen i person- og lastbiltrafikken og for at udligne prisforskellen mellem den kollektive transport og privatbilismen.

God, komfortabel og billig transport
Alle lokalområder i Regionen skal have gode, pålidelige, billige og på sigt gratis offentlige transportforbindelser. Vi vil arbejde for, at det bliver markant billigere og lige så hurtigt eller hurtigere at køre med det offentlige.

Lokalbanerne er et godt, komfortabelt og effektivt transportsystem. Her kan folk sidde og arbejde eller slappe af mens de bliver transporteret til rejsemålet. Der skal investeres i renovering af banestrækningerne, så togene kan køre hurtigere og mere komfortabelt. Der skal investeres i nye eldrevne toge, der både accelererer hurtigere og er mere bæredygtige. Alle regionens baner bør som minimum køre med halvtimesdrift i dagtimerne. Togdriften skal også koordineres med busserne, DSB´s regionaltrafik og færgerne.

Parker og rejs
På stationerne skal det være enkelt og sikkert at parkere sine personlige transportmidler. Der skal være overdækkede cykelparkeringsanlæg med lademuligheder for elcykler. For folk med barnevogne og kørestole skal der sikres nem og hurtig adgang til at komme ombord på togene.

Enhedslisten vil også arbejde for, at det bliver gratis at medtage cykler i alle regionens toge. Et led i kampen for et emissionsfrit transportnet i Regionen er vores arbejder for, at de eksisterende stisystemer udbygges til et samlet regionalt net, så cyklister nemt og trygt kan komme frem til det kollektive transportnet, arbejdspladser, uddannelsessteder og fritidsaktiviteter. For biler skal der etableres ladestandere ved stationerne.

Toge til tiden
Renoveringen af Østbanen skal gennemføres hurtigst muligt – det kan kun gå for langsomt! Der skal anlægges et ekstra spor mellem Køge st. og Køge Nord, så trafikken kan afvikles uden forsinkelser både for DSB’s og lokalbanens toge. Togforbindelsen mellem Nykøbing F. og Gedser skal genåbnes for en bedre lokaltrafik på Falster. Der skal indføres halvtimes drift i dagtimerne på Høng-Tølløse banen.

Der skal anlægges en udfletningen af alle baner, der mødes i Ringsted, øst for byen. Strækningen Holbæk-Kalundborg skal opgraderes. Dette skal ske hurtigst muligt, så timemodellen kan blive mulig.

Enhedslisten Region Sjælland vil sammen med Enhedslistens folketingsgruppe presse på for at få gennemført timemodellen på Sjælland. Timemodellen vil betyde, at rejsetiderne på alle DSB’s strækninger i Regionen vil blive væsentligt reduceret til gavn for regionens mange pendlere.

Billigere færgebilletter
Færgetrafikken spiller en stor rolle i Region Sjælland, men det er for dyrt at rejse med færgerne. Derfor skal billetpriserne for passagerer reguleres, så de følger samme regler som gælder på landjorden. Det må ikke koste mere pr. km at rejse til søs end på landjorden. Cykler skal medtages gratis. På sigt arbejdes der også for emissionsfri færgetrafik.

Flere hurtige og komfortable busforbindelser
Regionens har haft succes med at opgradere nogle busruter til R-busser, som betjener en del af beboerne i Regionen med halvtimesdrift. I Enhedslisten vil vi arbejde for, at flere af buslinjerne i Regionen overgår til halvtimesdrift. Halvtimesdrift har store fordele, fordi man som bruger ikke behøver at hænge i en klokkestreng for at nå bussen, når de kører så tit.

Busserne skal overgå til batteridrift, så de forurener mindst muligt og medvirker til at nå målet om 70% CO2-reduktion inden 2030. Busserne bør indrettes, så de bliver mere komfortable at køre med. Der skal være en køreplan ved hvert stoppested. Det skal også være enklere at komme med bussen med klapvogne, kørestole og lignende. Derfor foreslår Enhedslisten, at der indledes forsøg med nem og hurtig adgang for disse brugere. Flextrafik og Plustur skal ændres, så brugerne ikke behøver at bestille to timer i forvejen.

Gods på skinner og skibe
I Enhedslisten arbejder vi for at flytte en stor del af den godstransport, der i dag forurener og belaster omgivelser fra vejene, over på banerne. Tidligere blev en stor del af godsmængden fragtet med coastere mellem de danske havne. Det var en god og effektiv transportform, som vi i Enhedslisten vil arbejde for at genetablere.

 

RÅSTOFUDVINDING I BALANCE

Region Sjælland er rig på råstoffer. Det er sten, forskellige slags grus, sand, ler og kridt. Vi har brug for disse råstoffer til bygge- og anlægsprojekter. I Enhedslisten mener vi dog, at når de udvindes, skal det ske med større hensyn til vores natur og til de mennesker, hvis dagligdag bliver præget af støv, støj og farlig trafik i forbindelse med grusgravning.

Råstoffer er en begrænset ressource
Det forventes, at vi i Region Sjælland løber tør for råstoffer indenfor de næste 20 år. Samtidigt stiger behovet som følge af byernes vækst og investeringer i nye sygehuse og transportanlæg. Det kræver i den grad prioritering og handling.

Vi skal i langt højere grad erstatte grus med træ, når vi bygger huse, institutioner og virksomheder. Vi skal have en samlet national strategi for indvinding – og brug af vores råstoffer. Danske Regioner har med vores opbakning henvendt sig til regeringen om dette.

Vi lægger især vægt på, at den nationale strategi også skal handle om, hvordan vi udvikler en effektiv og klog genanvendelsesindustri gennem en større regulering og økonomiske incitamenter ved afgiftslettelser på genanvendelsesmaterialer og afgiftsforøgelser på naturgrus.

Vi vil arbejde for en udvikling af genanvendelsesindustrien, hvor genanvendelse gøres enklere og mere sikkert for miljøet gennem strategisk velplacerede pladser til nedknusning og sortering, samt en indsats for at vi i offentlige byggerier og anlæg anvender genanvendelige byggematerialer.

Genetablering – hurtigst muligt – og til naturområde
I region Sjællands Råstofsplan 2020 er der indskrevet retningslinjer, som skal gøre det lettere at lægge pres på indvinder for at gøre gravetiden så kort som muligt, og for at graven skal genetableres så snart, den er færdiggravet. Danske Regioner ønsker, at folketinget gør det til et krav, at enhver færdiggravet grusgrav omlægges til natur. I dag sker det kun for 62% af gravene. Det bakker vi i Enhedslisten kraftigt op om ved ethvert graveprojekt.

Profithensyn trækker nemlig den anden vej, så gravene står åbne i alt for mange år. Er der givet gravetilladelse, er det en vigtig præmis, at der ikke gives gravetilladelser til nye arealer, før de allerede godkendte er gravet færdig. Når en grusgravning er færdig gravet, skal det gravede hul reetableres som et rekreativt område.

Konsekvenser for naboerne
Naboers gener fra grusgravene skal mindskes så meget som muligt. Der skal stilles store krav til såvel transportveje som støj- og støvgener ved enhver grusgrav. Dette forfølger vi ved enhver tilladelse, regionen giver til at grave grus.

Høringssvar i forbindelse med gravetilladelser skal tages alvorligt. Hvis der er behov for etablering af aflastningsvej, støjværn og restriktioner om hvornår der må arbejdes med støjende maskiner, så skal dette indarbejdes i gravetilladelsen.

Der er ikke som i arbejdsmiljølovgivningen regler for, hvor meget støv og hvilken form for støv naboerne må udsættes for, så støvgenerne bliver i høj grad en vurderingssag fra sted til sted. Der skal sættes meget mere fokus på denne problematik. Der bør tages prøver af det støv, som grusgravenes naboer udsættes for, og prøverne skal analyseres, så ingen er i tvivl om, hvilke reelle sundhedsmæssige konsekvenser, gravningen medfører for naboerne.

Retfærdig udvinding
Region Sjælland er storleverandør af råstoffer til Region Hovedstaden. Enhedslisten vil have en seriøs analyse af om de omkostninger, som dette medfører, er finansieret korrekt. Vi vil have en undersøgelse af gravene omkring Roskilde, der i særlig grad udstiller problemet med den meget forskellige fordeling af råstofudvindingen på Sjælland.

Gravetilladelserne skal underlægges de samme regler, som alle regionens anlægsprojekter. Det betyder kædeansvar og regler mod social dumping.

Enhedslisten mener at råstoffer bør ejes af fællesskabet, og vil derfor arbejde for at Region Sjælland opretter eget råstofindvindingsselskab, der på sigt skal stå for al råstofindvinding i Regionen.

Enhedslisten er kritisk i forhold til udvinding af råstoffer på havområder. Hvis der skal gives tilladelse til udvinding af råstoffer på havet, skal der være en skærpet miljøgodkendelse, der også medtager de konsekvenser indvendingen har for havmiljøet. Dog er Krigers Flak som eksempel oplagt til placering af havvindmøller.

 

LIGHED I SUNDHED OG TRYGHED

Coronaen har vist, at et samfund med et stærkt fælles sygehusvæsen står langt stærkere end de samfund, hvor sygehusvæsnet er baseret på profit og ulighed. Derfor skal vi trække sundhedsvæsnet imod mere lighed.

Desværre har vi de seneste år, bevæget os imod et samfund med mere social ulighed – og dermed ulighed i sundhed. Opvækst, levevilkår, uddannelse, arbejdsmiljø og andre sociale faktorer spiller en afgørende rolle for sundhedsrisici og livsmuligheder.

Der er forskel på hvilken behandling man får, alt efter hvilken baggrund man kommer med. Egenbetaling og gebyrer øger uligheden. Enhedslisten ønsker, at al nødvendig sundhedsbehandling er gratis for borgeren. Dette gælder medicin, psykolog, fysioterapi og anden egenbetaling.

Sygehuse nedlægges og selv små behandlinger bliver centraliseret. Udviklingen mod få og større enheder, kan på enkelte behandlingsfelter være hensigtsmæssig, men er ikke altid den rette recept. Centralisering er kun én måde at skabe faglig kvalitet og udvikling.

Bagsiden er ofte uoverskuelige og stressede arbejdsgange for patienter og sundhedspersonale. Det er længere transportafstande og øgede udgifter for patienter. Akutfunktionens nærhed fjernes. Det øgede transportbehov fører også til større miljøbelastning og forurening. Centraliseringen kan overskygge de faglige gevinster og fører desværre også ofte til mindre omsorg for patienterne og deres pårørende. Vi vil have flere varme hænder!

De borgerlige partier ønsker mere egenbetaling og øget privatisering af sundhedsområdet. Det vil socialt skævdeler Danmark og medfører mange menneskelige tragedier på sundhedsområdet. Enhedslisten kæmper for et velfungerende offentligt sygehusvæsen med lige adgang for alle. Det er tryghed!

Vi siger nej til unødvendig centralisering. Vi vil bevare Roskilde og Næstved sygehuses døgndækning, og arbejder for at disse også skal være en del af akutsygehusene. Roskilde Sygehus skal have lov til at behandle en stor gruppe patienter indenfor hjertekarkirurgi. Den faglige kapacitet er tilstede.

Flere ressourcer – mere tryghed
Centraliseringen af sygehuse ender desværre ofte med ikke bare at være en effektivisering, men også at være en nedskæring. Det samme var de såkaldte årlige 2% effektiviseringer. Det var en grønthøstereffektivisering, som ikke tog udgangspunkt i en konkret analyse. Der er allerede sparet så meget på sundhedsvæsnet, at det skader både arbejdsforhold og patientsikkerhed. Der bør derfor tilføres flere ressourcer til sundhedsvæsnet.

Attraktive uddannelsesmuligheder for sundhedspersonale er afgørende for at få flere varme hænder. Boligerne ved sygehusene skal bevares, vedligeholdes og tilbydes studerende og turnuslæger. Der skal arbejdes aktivt med at gøre Region Sjælland til en god arbejdsplads, der kan rekruttere og fastholde personale. Der skal ansættes flere lægesekretærer, da læger og sygeplejersker laver for meget sekretærarbejde frem for omsorg.

Debatten om sygehusene omhandler ofte kun de 10% af behandlingerne, der vækker opsigt. De daglige udfordringer får ikke opmærksomhed. Medicinske afdelinger skal tilføres flere ressourcer, nedlæggelsen af medicinske senge skal stoppes og samarbejdet med sundhedscentre og nærklinikker øges.

Opbygning af kommunale sundhedscentre skal prioriteres, og skal tage sit udgangspunkt i sundhed og forebyggelse. Der skal samarbejdes med diætister, ergoterapeuter og fysioterapeuter og selvhjælpsgrupper. Patientuddannelse er vigtigt. I Nakskov, Stege og Kalundborg er der allerede regionalstyrede nærklinikker, der fungere som lægehuse for alment praktiserende læger. Disse skal fastholdes og udbredes.

Behandling, lindring og pleje skal ske så tæt på borgeren som muligt, og IT skal i større udstrækning benyttes. Der skal satses mere på telemedicin mellem både patient, behandler og udvikling mellem fagfolk. Mennesket skal dog være i centrum, når teknologi benyttes i sundhedsvæsnet. Det er vigtigt at teknologien understøtter relationen mellem læge og patient. Vi vil derfor arbejde for et velfungerende IT-system i sundhedsvæsnet.

Enhedslisten vil have tilgængelighed alle steder. Hvis man har et handicap, kan det være svært at komme rundt. Nybyggeri og renoveringer af den ældre bygningsmasse skal indrettes, så de er tilgængelige for alle borgere. Samtidigt skal bygningsmassen gennemgå en massiv grøn omstilling, med energi effektiviseringer og opgradering til guldcertifikat.

Enhedslisten vil indføre 100% økologisk mad på alle regionens sygehuse. I dag er det op til de enkelte afdelinger, om de vil gøre dette. Dette støtter både sundhed og den grønne omstilling.

Mere offentlig – mindre privat
Der skal være en klar grænse mellem privatkapital og det offentlige sundhedsvæsen. Privatpraktiserende speciallæger, der bruger offentlige ressourcer, skal have præcise rammer. Vi vil ikke være med til, at der uhensigtsmæssigt flyttes behandling fra offentlig til privat.

Enhedslisten støtter at regionen opbygger og ombygger bygningskapacitet, som kan udlejes til privatpraktiserende speciallæger. Herunder også lægerfra almenpraksis. Offentligt ansatte speciallæger skal ikke kunne henvise til sig selv som privatpraktiserende speciallæger.

Vi ønsker på sigt at de privatpraktiserende speciallæger (familielægen), bliver til offentligt praktiserende speciallæger. Regionen skal stå for at opbygge og drive speciallægepraksis – altså nærklinikkerne. Disse skal fungere som satellitter til det øvrige sundhedsvæsen og hjemmeplejen.

Overgangen og samarbejde mellem sektorerne (egen læge – speciallæge – kommune – sygehuse) skal forbedres markant. Hvis det i sundhedsaftalen fastholdes, at de praktiserende læger er tovholder for patienternes behandling, skal der medfølge kapacitet til at forberede konsultationer og afholde møder, så opgaven kan varetages tilfredsstillende.

Regionen skal overtage 60% af ambulancekørslen. Det er besluttet, og det støtter vi i Enhedslisten op om. Vi så dog gerne, at denne ordning udvides til 100%. Patienttransporten skal forbedres, da mange patienter oplever uhensigtsmæssig transport i både komfort og tidsforbrug. Vi er nødt til at rette op på ulemperne ved centraliseringen af sundhedsvæsnet.

Tandsundhed til alle
Der er store grupper af borgere i regionen, som ikke får en forsvarlig tandbehandling. Det gælder mange ældre, hjemløse, misbrugere og fattige, men også flere borgere med almindelig indkomst har ikke råd til tandbehandling.

Det er desværre et område, som er stærkt styret af en liberalistiske tankegang. Enhedslisten vil arbejde for, at man betragter tandsundhed på samme niveau som andre sundhedsområder. Det betyder at tandbehandling skal være gratis og tilgængeligt for alle, som vi kender det for de yngste børn, og som man gør det i mange andre lande.

Der sker en del fejl i forbindelse med tandbehandling. Enhedslisten kræver at der bliver en bedre registrering af disse. Inden for tandbehandlingen er der også behov for en specialisering, som vi har set på det øvrige sundhedsområde. Regionen har i dag ansvaret for en tandlægevagt. Det er vigtigt, at denne vagtordning reelt fungerer.

Der skal oprettes offentlige tandlægestillinger, der kan tilbyde specialiserede tandbehandlinger som broer og implantater. Der er netop indført gratis behandling for hjemløse.Det støtter vi, men på sigt skal der tilbydes gratis offentlig tandpleje og behandling til alle borgere.

Fødsel og fertilitet
Jordemødrene har meget pressede arbejdsdage med belastende vagter på hospitalernes fødeafdelinger. Derfor lider hospitalerne under mangel på jordemødre, hvilket blandt andet betyder, at fødselsforberedelse foregår i fyldte auditorier i stedet for i små hold, og at de fødende nogle steder sendes hjem få timer efter fødslen. Det kræver fokus på arbejdsvilkårene og inddragelse af jordemødrene.

Fødselsbetjeningen skal have sin egen organisation i regionen, og det skal være muligt at føde i hjemmet med jordmødre, der har specialiseret sig i hjemmefødsler, og som er til stede under hele den aktive del af fødslen. Fødselsforberedelsen skal opprioriteres, og små fødeklinikker skal være offentligt finansierede. Der skal afsættes ekstra ressourcer til ambulatorier til socialt udsatte gravide.

Vi mener at der skal være gratis fødsels- og forældreforberedelse i hold på fire til otte forældrepar og tilbud om seks konsultationer med jordemødre og så vidt muligt samme jordemoder i hele forløbet. Efter fødslen skal ingen sendes hjem fra hospitalet, før de er klar til det, og har der været komplikationer ved fødslen, skal hospitalet følge op på familien.

En række samfundsfaktorer medfører, at unge par i stadig stigende omfang får børn sent i livet. Samfundet skal indrettes på en måde, så det er muligt for familier i Danmark at få hverdagen til at hænge sammen. Derfor skal vi understøtte tilbud som hjælper dette på vej, blandt andet bedre barselsforhold og bedre normeringer i institutioner.

I dag kommer hvert 10. barn til verden efter behandling på en fertilitetsklinik. Barnløse kan få tre behandlinger betalt af det offentlige. Vi opfordre Folketinget til at øge det til seks behandlinger. Enhedslisten mener også, at det skal være muligt at få offentlig betalt hjælp til barn nummer to.

Vi ønsker mere fokus på årsagerne til fertilitetsproblemerne, herunder at forskningen om årsagerne til mænds dalende sædkvalitet styrkes, samt at myndighederne og Folketinget rent faktisk handler herpå og forbyder hormonforstyrrende stoffer i vore dagligvarer.

 

BEDRE PSYKIATRI NU

Psykiatriske sygdomme står i skyggen af somatiske sygdomme. Vi vil gøre op med denne skelnen. Vi skal sikre sundhed i både legeme og sind. Der findes næppe én person i Region Sjælland, som ikke har psykiatrien tæt på. Det kan være familie, venner, kollegaer eller studiekammerater. Det er på tide, at vi løfte området til samme niveau som resten af sundhedsvæsnet.

Enhedslisten har længe kæmpet for flere midler til psykiatrien. Det er nu lykkedes at få det igennem. Det har medført flere midler til psykiatrien i Region Sjælland. Det betyder, at vi ser ind i en 10 års plan for en stærkere psykiatri. En lille forbedring, men endnu med meget at kæmpe for!

Der skal specielt arbejdes på en styrkelse af indsatsen på det børnepsykiatriske område. De lange ventelister og besværlige sagsgange for henviste børn og unge er uacceptable og medfører længere sygdomsforløb.

Der skal arbejdes for rekruttering og fastholdelse af personale gennem bedre normeringer, arbejdsvilkår, løn, uddannelse og forskningsmuligheder.

Den rigtige hjælp
Vi vil have bedre koordinering mellem den specialiserede behandlings- og distriktspsykiatri, samt socialpsykiatrien. For mange mennesker falder i mellem disse, og får derfor ikke den nødvendige behandling. Det kræver, at regionen og de 17 kommuner bliver bedre til at koordinere denne opgave. Vi skal have et velfungerende psykiatrisk akutberedskab.

Der skal sikres det nødvendige antal psykiatriske sengepladser i regionen, som kan dække de specielle behov distriktspsykiatrien ikke kan løfte. Dette muliggør den individuelt tilrettelagte behandling.

Arbejdet med Stepped Care modellen skal styrkes, da denne model skaber samarbejde i psykiatrien. Vi ønsker et tættere samarbejde mellem region, kommune og den praktiserende læge. Dette skal forbedre mulighederne for, at man kan få den rette hjælp, uanset hvilken kommune man bor i.

For personer med psykiske vanskeligheder og misbrug af rusmidler, skal der ske en tidlig indsats, uanset hvor man søger hjælp. I Region og kommuner skal ‘No Wrong Door-princippet’ indføres. Samtidigt skal der udvikles viden om håndtering af misbrug i psykiatrien. Gadeteams er også en mulighed.

Respekt og indflydelse
Enhedslisten er imod umyndiggørelse af mennesker og kæmper for at fremme respekten og rettighederne for den enkelte person. Derfor skal brugerindflydelse på alle planer fremmes, også indenfor psykiatriområdet. Det skal ske gennem mere dialog og inddragelse af borgerne og pårørende. Den behandling, patienter tilbydes, skal tilpasses de forskellige lidelser og de forskellige faser af sygdommen.

Det skal være en ret, at kunne oprette ‘psykiatriske testamenter’, som kan være en rettesnor for personalets behandling af patienten. Tidsubegrænsede diagnoser skal afskaffes, og patienten skal kunne få sin diagnose revurderet.

I Region Sjælland er det de sidste år lykkes at mindske antallet af bæltefikseringer. Til gengæld er mængden af tvangsmedicinering steget kraftigt. Vi skal minimere unødvendig tvang i psykiatrien. Det kan ske med fokus på sammenhængende forløb, bedre arbejdsforhold for ansatte og bedre indretning, kultur og tværfaglige samarbejder på afdelingerne.

Der skal arbejdes med mulighed for behandling uden medicinering i situationer, hvor den psykiatriske patient ytrer ønske herom. Der skal være mulighed for samtaleterapi, ergo- og fysioterapi, musik- og kunstterapi samt bevægelse og kostterapi.

 

FREMTIDENS ARBEJDSPLADSER

Regionsrådet er arbejdsgiver for ca. 20.000 medarbejdere, og dermed en af regionens største arbejdsgivere. Det er Enhedslistens mål, at gøre Region Sjælland til Danmarks bedste og sundeste arbejdsplads.

Gennem høj medarbejderindflydelse og visionær ledelse kan det offentlige skabe bedre og mere effektive arbejdspladser. Mening, relation, solidaritet, lokal forankring, ansvarlighed og kvalitet skal være nøgleordene for disse.

Ytringsfrihed for vores egne offentlige ansatte, er et vigtigt element i den demokratiske kontrol af myndighederne. Derfor skal de sikres ret til at ytre sig om urimelige forhold uden frygt for afskedigelse. Uberettiget afskedigelse skal indebære sanktioner overfor den besluttende ledelse.

Demokratisk ejede arbejdspladser
Enhedslisten mener at regionen skal fremme et erhvervsliv, der er bedre forankret i lokalsamfundene og giver større nærhed. Regionen skal gennem hjælp og sparring gøre det nemmere at oprette lokale socialøkonomiske og demokratiske virksomheder, kooperativer og andre former for lokalt medeje.

Vi kæmper for at region og kommune får ret til at involvere sig i offentlig produktion, og at eksisterende viden og erfaring forbliver fælleseje. Kommunalfuldmagten skal gælde for regioner og kommuner, og den skal give disse øgede demokratiske muligheder.

Vi vil skabe partnerskab mellem producenter, forbrugere, region og kommuner i udvikling af ny produktion. Fokus er på økologi, vedvarende energi og bæredygtighed. Region og kommuner bør forpligte sig til at aftage produkterne fra disse partnerskaber, og giver en hånd i udbredelsen.

Konkret ønsker vi fortsat at sygehusvaskeriet er på offentlige hænder, og vi vil modsætte os ethvert forsøg på privatisering.

Beskæftigelse og miljø i sammenhæng
Enhedslisten arbejder for at alle regionens institutioner køber lokale og økologisk forarbejdede varer. I første omgang fødevarer, men på længere sigt skal indkøb og anvendelse af tekstiler, byggematerialer mv. inkluderes. I dag er kun 4% af regionens indkøb økologiske. Det er for ringe!

Der bør udarbejdes en flerårig plan for en grøn renovering af regionens bygninger for at nedbringe energiforbruget. Der skal konsekvent gennemføres energibesparende foranstaltninger i regionens bygninger, og energiforsyningen skal i videst muligt omfang sikres ved hjælp af vedvarende energikilder – f.eks. solfangeranlæg på regionale bygninger.

 

STYRK SPECIALOMRÅDET

Specialiserede institutioner, med eksempelvis specialundervisning, børn med særlige behov, genoptræning, bo- og beskæftigelsestilbud til handicappede samt fysisk og psykisk udviklingshæmmede, kræver oftest et stort befolkningsgrundlag, for at der kan være et kvalificeret fagligt miljø, der kan levere et forsvarligt behandlingstilbud.

Kommunernes hjemtagning af disse områder har betydet en atomisering og en forringelse af borgernes tilbud på det specialiserede område. Regionen har dog så få af disse institutioner, at der heller ikke her er et tilstrækkeligt fagligt miljø, der udvikler tilbuddene på tværs og uddanner medarbejderne. Mange af dem er stadig ufaglærte.

Af samme grund bør disse institutioner samles i Regionen, med et budget der indregner, at der ansættes faglært arbejdskraft. Dette skal sikre, at der er de fornødne faglige miljø til at varetage opgaverne.

Specialundervisningen skal ligeledes samles regionalt. Kommunernes hjemtagelse af det specialiserede område, som de gamle amter dækkede, har ikke medført den inklusion som man håbede – men har forringet specialundervisningens og rådgivningens kvalitet.

På grund af den manglende ekspertise, er specialområdet også meget svært at styre for kommunerne. Specialinstitutionerne skal tilbage til regionerne.

 

UDDANNELSE GIVER MULIGHEDER

Enhedslisten ønsker at ungdomsuddannelserne og erhvervsuddannelserne bliver en del af Regionens kompetenceområde. For at fastholde en ligeværdig og kvalificeret ungdomsuddannelse, vil vi kæmpe for en rimelig geografisk fordeling alle relevante ungdomsuddannelser i Regionen. Det nødvendige antal praktikpladser skal sikres inden for alle uddannelser.

Taxameterordninger, som fører til øget brugerbetaling for de studerende og skaber konkurrenceforhold mellem de enkelte uddannelsessteder og internt mellem de enkelte hovedfagområder på uddannelsesstederne, skal afvises og bekæmpes. Enhedslisten vil arbejde for større grundtilskud og afskaffelse af færdiggørelsestaxameteret.

Klassekvotienter skal sænkes til højst 24 på ungdomsuddannelserne. Lærer- og elevindflydelsen i uddannelsesinstitutionernes bestyrelser skal styrkes. Enhedslisten vil sammen med lærerne og de studerende styrke kampen for mere demokrati og medbestemmelse i ungdomsuddannelserne.

Regionerne skal have reel kompetence i forhold til opbygning og udbygning af mellemlange og videregående uddannelser. Regionen skal ikke kun have høringsret. En lægeuddannelse i Køge er en god mulighed.

Vi vil støtte forskning og lokale projekter, når disse gavner udviklingen af levedygtige landdistrikter, opbygning af et effektivt og menneskevenligt sundhedsvæsen, samt økologi og klima-ansvarlighed. Regionen skal hjælpe institutioner, uddannelsessteder og universiteter med at skabe rammer for forskning i Regionen.

 

KULTUR TIL DET HELE MENNESKE
I Enhedslisten mener vi, at kultur er vigtig for velfærd og demokrati, og at alle mennesker har ret til en fritid med et rigt kulturliv. I dag koncentreres de fleste offentlige kulturtilbud i de større byer. Vi vil modarbejde denne form for kulturel ulighed og fremme et demokratisk og folkeligt kulturliv, hvor alle har mulighed for at deltage. Region Sjælland skal være koordinerende i forhold til kulturprojekter.

I en lang årrække har der været store besparelser på kulturområdet, i form af forringelser af statsstøtten. Det har medført at institutioner i højere grad har været afhængige af midler fra private fonde. Vi mener, at denne model ikke er holdbar. Det er det levende demokrati, der skal stå for kulturprojekterne.

Enhedslisten vil arbejde for at kulturpolitiken tager udgangspunkt i en bred kulturforståelse – ikke oplevelsesøkonomi og turisme. Vi vil støtte indsatser, der giver kommunerne incitament til at udflytte arrangementer og andre kulturtiltag til de mindre byer.

Der skal være kulturindsatser, der tager højde for de unge, der generelt er i regionen, og ikke altid udelukkende har fokus på gymnasieelever. Adgangen til kultur- og musikskolerne skal gøres mere lige og åben. Aktiv kultur med fokus på fysisk og mental sundhed skal støttes, og kulturen skal sammenkobles med det sociale arbejde. Flere museer skal have tilknyttede skoletjenester, der udvikler og danner vores folkeskolelever.

 

SPRUDLENDE BIODIVERSITET

Foruden de grønne tiltag om offentlig emissionsfri trafik, krav om økologi, genbrug af byggematerialer, grønne arbejdspladser og meget andet, så kæmper vi også for bevarelsen af et sundt miljø og natur i regionen.

Miljøet trues af giftstoffer som sprøjtegifte og kunstgødning, der udledes til søer, vandløb og havet. EL vil have forbud mod sprøjtegifte i både landbrug og private haver for at beskytte vores økosystemer, flora, fauna og sundhed. Det skal forbydes at sprøjte i indvindingsopland – netop for at sikre grundvandet og rent drikkevand til fremtidige generationer.

I de senere år har der også været bekymrende rapporter om mikroplast, som forurener både fødevarer, dyreliv og økosystemer. Vi kæmper for at nedbringe plastmateriale og varer fremstillet til engangsbrug. Vi vil have mere genbrug.

Regionen har ansvaret for at forhindre forurening af overfladevand i vandløb, søer og havet. EL kæmper for at få genoprettet vandløb til god økologisk tilstand og få stoppet udledning af giftstoffer til hav- og sømiljøer.

Liv i naturen
Enhedslisten vil værne om vores fælles natur, stoppe tilbagegangen for truede arter og bevare naturtyperne i det åbne land. Naturen har en værdi i sig selv og skal have plads i landskabet på egne præmisser – ikke kun som rekreative områder eller tilflugtssteder. Derfor arbejder vi både nationalt, regionalt og kommunalt for at udlægge arealer til natur med naturpleje, for at genslynge åer og vandløb og skabe god økologisk tilstand i havet.

Vi vil have et landbrug og et fiskeri, som respekterer naturens grænser og bidrager aktivt til løsning af samfundets store udfordringer i forhold til beskyttelse af natur og drikkevand og til at skabe liv, udvikling og fællesskab i landdistrikterne. Arter forsvinder i alarmerende hastighed. Derfor arbejder Enhedslisten for, at naturen får mere plads, så vi bevarer natur og dyrearter.