Valgprogram 2017

ENHEDSLISTEN – DE RØD-GRØNNE I REGION SJÆLLAND VALGPROGRAM 2017

Indhold:

I. ET RØDT OG GRØNT LOKALSAMFUND 2

a. Regionspolitik generelt 2

II ENHEDSLISTEN I REGIONSRÅDET – POLITIKOMRÅDER 2

a. Demokrati 2

b. Region i balance – Regional udvikling. 2

c. Trafik 3

d. Råstofplanlægning. 4

e. Uddannelse 4

f. Forskning 5

g. Sundhed og sygehuse 5

h. Psykiatri 8

i. Tandsundhed 9

III. REGION SJÆLLAND SOM ARBEJDSPLADS 9

a. Beskæftigelse og miljø i sammenhæng 10

b. Specialinstitutioner og specialundervisning 10

IV. REGIONERNES FREMTID EFTER ENHEDSLISTEN OPFATTELSE 11

I. ET RØDT OG GRØNT LOKALSAMFUND

a. Regionspolitik generelt

Enhedslisten arbejder konsekvent og aktivt regionalt for at fremme en social og miljøansvarlig samfundsudvikling.

I Enhedslisten ønsker vi befolkningens medvirken til at skabe et rødt samfund der bygger på demokrati, medindflydelse, fælleseje, lighed og solidaritet. Et grønt samfund hvor miljø, økologi, bæredygtighed og klimabalance er målet. Et samfund der tager afstand fra alle former for diskrimination og forskelsbehandling. Et gennemført demokratisk samfund, hvor folkestyre, selvorganisering og selvforvaltning præger både arbejdslivet, dagliglivet og det offentlige rum.

Dette er nogle mål der kun kan nås gennem en aktiv, demokratisk og offentlig folkelig mobilisering.

En stemme på Liste Ø er en stemme for bedre velfærd og mere demokrati i Region Sjælland

II ENHEDSLISTEN I REGIONSRÅDET – POLITIKOMRÅDER

a. Demokrati

Borgernes krav om offentlighed i forvaltningen skal bevares og styrkes.

Enhedslisten ønsker at den regionale planlægning samtænkes med den landsdækkende planstyring, at der er indarbejdet høringsprocedurer og at der sikres såvel borgere som organisationer, institutioner og foreninger de samme hørings- og indsigelsesrettigheder, som har været gældende siden den første regionsplanlægning i 1975.

Der skal sikres øget brugerindflydelse i regionen, derfor skal der efter Enhedslistens mening nedsættes et regionalt brugernævn med høringsret over for kommuner, regioner og Folketing.

Det er vigtigt, at folk i den offentlige sektor mødes med tillid af ledelse og politikere. Og det er vigtigt, at de gives ret til at kritisere uacceptable arbejdsforhold uden frygt. Det er en naturlig del af det, som Enhedslisten kalder ytringsfrihed.

b. Region i balance – Regional udvikling.

Region Sjælland skal gøres mere attraktiv at bosætte sig- og søge arbejde i. Alle egne af regionen skal tilgodeses, når man afgør, hvor offentlige arbejdspladser skal placeres.

Det er svært at rekruttere og fastholde visse personalegrupper på Regionens Sygehuse. Derfor er det vigtigt, at Region Sjælland gøres spændende og tiltrækkende at leve i for alle. Enhedslisten vil her satse på at hjælpe kommunerne med en intensiv indsats for at fremme kulturlivet og familie-trivsel i hele Regionen.

Ungdomsuddannelserne skal styrkes overalt i regionen, især er det vigtigt at styrke erhvervs-uddannelserne og produktionsskolerne så disse er et reelt tilbud om uddannelse også for de unge i yderområderne Erhvervspolitik må tillige tilrettelægges således, at afvandringen fra randområderne begrænses. Over alt i regionen bør der – alt efter de lokale forhold – oprettes forskellige former for lokalråd, som kan sikre lokalsamfundene en stemme i regionen og i kommunerne.

c. Trafik

På Sjælland har strukturreformen dekreteret, at der skal være et selskab for Region Hovedstad og Region Sjælland. Dette selskab styres i dag af en indirekte valgt bestyrelse med repræsentanter fra kommuner og regioner. Enhedslisten er imod denne konstruktion. Den er udemokratisk, de ansvarlige for konkrete forbedringer eller forringelser kan ikke stilles til ansvar for deres handlinger.

For at sikre brugere og personale indflydelse vil Enhedslisten stille krav om oprettelse af ”Det Regionale Trafikråd”. Det Regionale Trafikråd skal have høringsret over for Regionsrådet i spørgsmål om ruter, afgange og prisniveau.

Enhedslisten ønsker at udbygge den kollektive trafik i Region Sjælland. Alle lokalområder skal

have gode, pålidelige og billige og/eller gratis forbindelser. Vi arbejder for en billiggørelse af den offentlige trafik, der på sigt skal være gratis.

Coastertrafikken på Østersøen og De indre danske farvande skal opprioriteres, og den skal geares til jernbanetrafikken.

Enhedslisten vil arbejde for at få genåbne tidligere jernbanestrækningerne og etablere nye. Jernbne-nettet skal udbygges. Vi støtter lokale initiativer til åbning af nærjernbaner eller letbaner. Der bør efter vor opfattelse også anlægges et 5. spor mellem Roskilde og Valby. Den i jernbaneforliget vedtagne opgradering af Nordvestbanen skal gennemføres senest inden for tidsrammen og uden at slække på intentionerne. Enhedslisten vil fortsat kæmpe for at bevare Høng Tølløse banen som har været lukningstruet i den sidste periode. Vi arbejder for at Høng Tølløse banen får ret til at fortsætte til Holbæk.

Enhedslisten vil i øvrigt arbejde for, at der udvikles en sammenhængende regional trafikstruktur, med sikker og geografisk dækkende person- og godsbefordring og hvor miljø- og klimahensyn vægtes højt.

Eltoge og elbusser skal afløse de nuværende toge og busser overalt i regionen. I Enhedslisten vil vi også arbejde for en mere handicapvenlig befordring.

Vi vil også arbejde for at cykler og elscootere kan tages gratis med tog og bus, samt at der skal være gratis adgang til WIFI i samtlige toge og busser i regionen.

Vi kan ikke støtte den nuværende Femern Bælt projekt, som efter Enhedslisten opfattelse blot er mere asfalt og mere CO2 udslip til skade for miljø og klima. Hvis det blev ændret til en ren tog- løsning f.eks. med en biltogsmulighed, ville Enhedslisten støtte en fast forbindelse.

I dag har vi kun et takstsystem i hele regionen. Men med indførelsen af dette opstod der nogle områder med uhensigtsmæssige store prisstigninger.

d. Råstofplanlægning.

Region sjælland er rig på råstoffer til bygge- og anlægsopgaver. Det er sten, forskellige slags grus, sand, ler og kridt. Enhedslisten mener, at det er nødvendigt at udvinde råstoffer i Region Sjælland. Vi støtter også råstofudvinding til projekter, som vi har stemt imod f.eks. Femern bælt og diverse vejprojekter.  Men vi har en række principper, som vi sætter i forgrunden i forbindelse med tilladelse til råstofudvinding.

Når der er givet gravetilladelse er det en vigtig præmis, at der ikke gives gravetilladelser til nye arealer før de allerede godkendte er gravet færdig. 

Når en grusgravning er færdig gravet skal det gravede hul reetableres som et rekreativt område. Det skal være en præmis for tilladelsen til, at grave at dette sker. 

Høringssvar i forbindelse med gravetilladelser skal tages alvorligt. Hvis der er behov for etablering af aflastningsvej, støjværn og restriktioner om hvornår der må arbejdes med støjende maskiner mm., så skal dette indarbejdes i gravetilladelsen. Det skal ske uanset, at det vil føre til en fordyrelse af råstofferne og også en fordyrelse for Regionen. 

Gravetilladelserne skal underlægges de samme regler, som alle regionens anlægsprojekter, om kædeansvar og kontraktregler mod social dumping. 

Vi lægger vægt på at man genanvender råstoffer og forsker i, hvordan man kan genanvende råstoffer så bæredygtigt som muligt. I dette ligger også at der ved anlægsopgaver skal indtænkes hvordan de brugte råstoffer kan genanvendes når den konkrete bygning, vej, bro er slidt op. 

Region Sjælland er storleverandør af råstoffer til Region Hovedstaden. Enhedslisten i Region Sjælland vil have en seriøs analyse af om de omkostninger, som dette medfører er finansieret korrekt. 

Enhedslisten vil stille forslag om en debat i regionsrådet om udgravningerne omkring Roskilde, der i særlig grad udstiller problemet med den meget forskellige fordeling af råstoffer i regionen og på Sjælland og i Danmark. 

Enhedslisten er meget kritisk i forhold til udvinding af råstoffer på havområder f.eks. Krigers Flak. Krigers Flak er oplagt til placering af havvindmøller. Hvis der skal gives tilladelse til udvinding af råstoffer på havet, skal der være en skærpet miljøgodkendelse, der også medtager de konsekvenser indvendingen har for havmiljøet og havets flora og fauna f.eks. fladfisk på Krigers Flak, som er et paradis for rødspætter, ising, skrubber, pighvar og rødtunge med flere.

e. Uddannelse

Enhedslisten vil stille forslag om, at ungdomsuddannelserne bliver en del af Regionens kompetenceområde.

For at fastholde en ligeværdig og ensartet kvalificerende ungdomsuddannelse over alt i Regionen vil Enhedslisten kæmpe for en rimelig geografisk fordeling og spredning af alle relevante ungdomsuddannelser i Region Sjælland.

Enhedslisten stiller følgende hovedkrav til udviklingen af ungdomsuddannelserne:

 • Det nødvendige antal praktikpladser skal sikres inden for alle uddannelser.
 • Taxameterordninger, som fører til øget brugerbetaling for de studerende og skaber konkurrenceforhold mellem de enkelte uddannelsessteder og internt mellem de enkelte hovedfagområder på uddannelsesstederne, skal afvises og bekæmpes. Enhedslisten vil arbejde for større grundtilskud og afskaffelse af færdiggørelsestaxameteret.
 • Klassekvotienter skal sænkes til maximalt 24 på ungdomsuddannelserne.
 • Lærer- og elevindflydelsen i uddannelsesinstitutionernes bestyrelser skal styrkes. Enhedslisten vil sammen med lærerne og de studerende styrke kampen for mere demokrati og medbestemmelse i ungdomsuddannelserne.
 • Regionerne skal have reel kompetence i forhold til opbygning og udbygning af mellemlange og videregående uddannelser. Regionen skal ikke kun have høringsret.

 

Region Sjælland har sammen med Danske Regioner være medvirkende til at revidere social og sundhedsuddannelserne. Revisionen har påtvunget personalerne nogle uønskede arbejdsforhold. Enhedslisten kræver at personalet inddrages i den type projekter.

f. Forskning

Enhedslisten vil støtte forskning og lokale projekter, når disse gavner udviklingen af levedygtige landdistrikter, opbygning af et effektiv og menneskevenlig sundhedsvæsen, økologi og klima-ansvarlighed. Regionen skal hjælpe institutioner, uddannelsessteder og universiteter med at skabe rammer for forskning i Regionen. Vi skal knytte kontakter til RUC, Syddansk Universitet og Professionshøjskolen Absalon som udbyder videregående uddannelser i Region Sjælland. Vi skal også have kontakt med øvrige forskningsenheder i landet

g. Sundhed og sygehuse

Der er gennemført en regulær revolution af sundhedsvæsenets organisering. Adskillige sygehuse er blevet nedlagt, behandlinger – selv banale, er blevet centraliseret bl.a. fødeafdelingerne.

Ved at regionerne næsten udelukkende skal tage sig af sygehusadministrationen, og da finansieringen kommer fra en særlig sundhedsskat, har man skabt forudsætningerne for et privatiseret, forsikringsdrevet hospitalsvæsen, der socialt skævdeler Danmark og uden tvivl vil resultere i mange menneskelige tragedier fremover på sundhedsområdet.

I den gældende lovgivning står at der skal være ”let og lige adgang”. Dermed beredes vejen for brugerbetaling på de sundhedsydelser, som hidtil har været gratis. Enhedslisten vil konsekvent bekæmpe brugerbetaling på sundhedsydelser. I Region Sjælland skal adgangen til sundheden være fri og lige.

Sundhedsvæsenet skal bygge på fem søjler:

 • Kvalitet i patientbehandlingen
 • Lokal og regional balance
 • Tryghed for patienter, pårørende og personale.
 • Nærhed til sygehuse og akutbehandling samt.
 • Effektivitet og samarbejde i hele sundhedsvæsenet.

Centraliseringen af sundhedsvæsenet til få og større enheder, kan på enkelte behandlingsfelter være hensigtsmæssig, men er ikke altid den rette recept, når disse fem søjler skal være fundamentet. Centralisering er kun én måde at skabe faglig kvalitet og udvikling. Bagsiden er ofte uoverskuelige og stressede arbejdsgange for patienter og sundhedspersonale, desuden meget længere transportafstande og øgede udgifter til gene for både personale, patienter og pårørende. Det øgede transportbehov fører også til større miljøbelastning og forurening. Effektivisering overskygger ofte de faglige gevinster og fører desværre også ofte til mindre omsorg for patienterne og deres pårørende – Færre varme hænder.

Der er opbygget en model med indbygget og intern konkurrence mellem forskellige dele af det offentlige sundhedsvæsen. Kædet sammen med taxameterordninger fører denne politik til en svækket offentlig sygehussektor, mens den gavner privathospitaler. Enhedslisten lægger vægt på en ganske anden og mere menneskeværdig sundhedspolitik til gavn for både sundhedsarbejderne og brugere af sundhedsvæsenet. Der skal ikke arbejdes mere med forhastede lappeløsninger og omstruktureringer i et tempo, hvor effekten af den første omstrukturering ikke høstes før den næste sættes i gang. Enhedslisten vil arbejde for at der iværksættes et undersøgelsesarbejde, som også forholder sig til internationale erfaringer, der skal indgå i den nye struktur, der passer til et sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Enhedslisten ønsker at udsætte implementeringen af Sundhedsplatformen indtil, der er opnået sikkerhed for at den fungerer og faktisk letter arbejdsgangene for personalet og kvaliteten for patienterne. Enhedslisten lytter i den sammenhæng til personaleorganisationerne og patientforeningerne.

Vores politik går ud på følgende konkrete tiltag:

 • Stop for nedlæggelse af flere sygehuse. Nærhed til akutfunktioner.
 • Vi er imod 2 % effektiviseringer årligt. Det er en grønthøstereffektivisering, som ikke tager udgangspunkt i en konkret analyse. Der er allerede sparet så meget på sundhedsvæsnet at det skader både arbejdsforhold og patientsikkerhed. Der bør tilføres flere ressourcer til sundhedsvæsnet.
 • Attraktive uddannelsesmuligheder af sundhedspersonale. Boligerne ved sygehusene skal bevares, vedligeholdes og tilbydes studerende og turnuslæger. I det hele taget skal der arbejdes aktivt med at gøre Region Sjælland til rigtig god arbejdsplads. Dette indebærer en særlig indsats for rekruttering og fastholdelse af personale.
 • Ansættelse af flere lægesekretærer, da læger og sygeplejersker i dag udfører mere og mere sekretærarbejde. Lægesekretærernes arbejdsforhold skal sikres i forbindelse med implementeringen af Sundhedplatformen.
 • Opprioritering af psykiatrien, herunder større kapacitet, tidlig indsats, nedbringelse af tvang. Opprioritering af psykologbehandling og bedre samarbejde med de somatiske afdelinger.
 • Flere ressourcer til de medicinske afdelinger. Meget af debatten om sygehusene handler kun om de 10 % af behandlinger der vækker opsigt, mens den dagligdag der fylder ikke får opmærksomhed. Stop for nedlæggelse af medicinske senge, øget samarbejde med sundhedscentrene.
 • Behandling, lindring og pleje skal ske så tæt på borgeren som muligt, og IT skal i større udstrækning benyttes. Der skal satses mere på telemedicin både mellem patient og behandler samt til udvikling mellem fagfolk.
 • Fødselsbetjeningen skal have sin egen organisation. Fødsler er som udgangspunkt ikke en sygdom, men derimod lykkelige omstændigheder. Fødselsforberedelsen skal opprioriteres. I hele Regionen skal det være muligt at vælge at føde i hjemmet med jordmødre, der har specialiseret sig i hjemmefødsler, og som er til stede under hele den aktive del af fødslen. Små fødeklinikker skal være offentligt finansierede. Der skal afsættes ekstra ressourcer til ambulatorier til socialt udsatte gravide.
 • Der skal oprettes en regional ambulancetjeneste i offentligt regi i tilknytning til sygehusene.
 • Privatpraktiserende speciallæger, der bruger offentlige ressourcer så som udstyr og bygninger, skal have præcise rammer. Vi vil ikke være med til at der uhensigtsmæssigt flyttes behandling fra offentlig til privat. Der skal være en klar grænse mellem privatkapital og det offentlige sundhedsvæsen. Enhedslisten støtter at regionen opbygger og ombygger bygningskapacitet, som kan udlejes til privatpraktiserende speciallæger. Herunder også læger fra almenpraksis.
 • Offentligt ansatte speciallæger skal ikke kunne henvise til sig selv som privatpraktiserende speciallæger.
 • Oprettelse af offentlige tandlægestillinger i fysiske rammer, som kan tilbyde specialiserede tandbehandlinger som broer og implantater. På sigt skal der tilbydes gratis forebyggende tandpleje og behandling til alle borgere.
 • Enhedslisten går ind for, at “de privatpraktiserende speciallæger”(familielægen) bliver til “offentligt praktiserende speciallæger”. Regionen skal stå for, at opbygge og drive speciallægepraksis. Som udgangspunkt med en gruppe læger og andre sundhedsfaglige personaler under samme tag i sundhedscentre med røntgen og laboratorium. Disse skal fungere som satellit til det øvrige sundhedsvæsen i regionen og hjemmeplejen. Der kunne opbygges spændende tværfaglige miljøer, som vil være til gavn for den samlede faglighed og for borgerne.
 • Patienttransporten skal forbedres. Der er alt for mange eksempler på patienter, som bliver udsat for en uhensigtsmæssig transport både når det gælder formen og den ekstra tid, der skal ventes. Vi er nødt til at rette op på ulemperne ved centraliseringen af sundhedsvæsnet.
 • Opbygning af sundhedscentre, skal tage sit udgangspunkt i sundhed og forebyggelse. Der skal samarbejdes med diætister, ergoterapeuter og fysioterapeuter og der skal laves lokale selvhjælpsgrupper. Patientuddannelse af kronikere er et vigtigt element.
 • Enhedslisten vil have indført økologisk mad på alle regionen sygehuse. I dag er det op til de enkelte afdelinger om de vil gøre dette.
 • Enhedslisten vil have tilgængelighed alle steder. Hvis man har et handicap kan det være svært at komme rundt. Vi forlanger at nybyggeri og renoveringer af den ældre bygningsmasse skal indrettes, sådan at de er tilgængelige for alle borgere.
 • Overgangen og samarbejde mellem sektorerne (egen læge – speciallæge – kommune – sygehuse) skal forbedres markant. Hvis det i sundhedsaftalen fastholdes, at de praktiserende læger (familielægen) er tovholder for patienternes behandling, skal der medfølge kapacitet til at forberede konsultationer og afholde møder, så opgaven kan varetages tilfredsstillende.
 • Enhedslisten siger nej til unødvendig centralisering. Vi mener f. eks. at Roskilde Sygehus skal have lov til at behandle en stor gruppe patienter indenfor hjertekar kirurgi (de akut store blodpropper), da sygehuset har den nødvendige faglige kapacitet.
 • Enhedslisten går ind for at bevare Roskilde og Næstved sygehuse. Vi arbejder for at Roskilde og Næstved også skal være akutsygehuse. I første omgang skal vi have genetableret skadestuerne på de to sygehuse. Enhedslisten mener der er behov for en revurdering af akutbegrebet.
 • Ingen skal udskrives til gaden. Causa socialis skal genindføres.

h. Psykiatri

Psykiatriske sygdomme har stået i skyggen af somatiske sygdomme. Vi vil gøre op med denne skelnen. Der findes ikke fine sygdomme og ufine sygdomme. Der findes næppe en person i Region Sjælland som ikke har psykiatrien tæt på, det er familie, det er venner og det er arbejdskollegaer, det er studiekammerater, det er i folkeskolen og nede på det lokale ældrecenter. Det er på tide at vi arbejder på at løfte dette område til samme høje niveau som det somatiske område.

Der skal bl.a. arbejdes på en styrkelse af indsatsen på det børnepsykiatriske område. De lange ventelister for henviste børn er ganske uacceptable.

Enhedslisten er imod umyndiggørelse af mennesker og kæmper for, at fremme respekten og rettighederne for den enkelte person. Derfor skal brugerindflydelse inden for den offentlige sektor fremmes, det skal også ske på psykiatriområdet. Enheden for brugerstyret psykiatri forlænges med mindst 5 år eller gøres permanent.

Der skal lægges vægt på forebyggelse og kvalitet i behandlingen. Herunder skal tvang og medicinsk behandling mindskes og der skal arbejdes endnu mere med samtaleterapi, ergo- og fysioterapi også i naturen, musik- og kunstterapi samt bevægelse og kostterapi.

Der er stærkt behov for en bedre koordinering mellem den specialiserede behandlingspsykiatri og distriktspsykiatrien. Der er desværre for mange eksempler på mennesker, som falder ned mellem distriktspsykiatrien og behandlingspsykiatrien. Der mangler lokale psykiatriske akutmodtagelser. Patienter med forskellige lidelser og i forskellige faser af deres sygdom skal naturligvis behandles forskelligt.

Der skal sikres det nødvendige antal psykiatriske sengepladser i regionen, der kan dække de specielle behov som distriktspsykiatrien ikke kan løfte. Og som muliggør den individuelt tilrettelagte behandling.

Det er vigtigt med et velfungerende psykiatrisk akutberedskab. Det er specielt vigtigt at regionen og kommunerne har koordineret denne opgave, da den ligger midt imellem behandlingspsykiatrien og distriktspsykiatrien.

Det skal være en ret at man kan oprette ”psykiatriske testamenter”, som kan være en rettesnor for personalet.

Der skal arbejdes med mulighed for behandling uden medicinering i situationer, hvor den psykiatriske patient personligt ytrer ønske derom.

Tidsubegrænsede diagnoser skal afskaffes og den psykiatriske patient skal have mulighed for, at få sin diagnose prøvet.

i. Tandsundhed

Der er store grupper af borgere i regionen som ikke får en forsvarlig tandbehandling. Det gælder blandt andet mange ældre, hjemløse, misbrugere og fattige borgere. Men også flere og flere borgere med almindelig indkomst har ikke råd til tandbehandling. Den mangelfulde behandling kan få både helbredsmæssige, sociale og psykiske konsekvenser for den enkelte. Tandsundhed er lige så vigtig som behandling af alle mulige andre sygdomme og et funktionelt tandsæt er absolut nødvendigt for en god ernæring.

Det er desværre et område som er meget stærkt styret af den liberalistiske tankegang, det vil vi modarbejde. Enhedslisten vil arbejde for at man betragter tandsundhed på samme niveau som andre sundhedsområder. Det betyder at tandbehandling skal være gratis og tilgængeligt for alle, som vi kender det for de yngste børn og som man gør det i mange andre lande.

Der sker en del fejl i forbindelse med tandbehandling. Enhedslisten kræver at der bliver en bedre registrering af disse i stil med det vi kender fra det somatiske område.

Inden for tandbehandlingen er der også behov for en specialisering som vi har set det på det på det øvrige sundhedsområde.

Regionen har i dag ansvaret for, at der er en tandlægevagt. Det er vigtigt, at denne vagtordning reelt fungerer.

III. REGION SJÆLLAND SOM ARBEJDSPLADS

Ud over at Regionen har ansvar for at udvikle Regionen også erhvervsmæssigt, er Regionen en af Regionens største arbejdspladser. Regionsrådet er arbejdsgiver for 14.625 årsværk af faste medarbejdere. Det er Enhedslistens mål at gøre Region Sjælland til Danmarks bedste og sundeste arbejdsplads. Gennem høj medarbejderindflydelse og visionær ledelse skal det offentlige vise, at det er de private, aktionærkapital baserede virksomheder overlegent. Mening, relation, solidaritet, lokal forankring, ansvarlighed og kvalitet skal være nøgleordene.

Ytringsfrihed for vores egne offentlige ansatte – ikke mindst i forhold til kritisable/urimelige forhold er et vigtigt element i en demokratisk kontrol af myndighederne. Derfor skal offentligt ansat personale sikres ret til at ytre sig uden frygt for afskedigelse. Uberettiget afskedigelse skal indebære sanktioner overfor den besluttende ledelse

a. Beskæftigelse og miljø i sammenhæng

Enhedslisten arbejder for at alle regionens institutioner køber lokale og økologisk forarbejdede varer. I første omgang er det vigtigt med fødevarer, men i det omfang det er muligt skal indkøb og anvendelse af økologiske produkter udvides til tekstiler, byggematerialer mv.

Der bør opstilles en flerårig plan for renovering af regionens bygninger med hensyn til lavenergiforbrug.

Der skal konsekvent gennemføres energibesparende foranstaltninger i regionens bygninger, og energiforsyningen skal i videst muligt omfang sikres ved hjælp af vedvarende energikilder – f.eks. ved at der opstilles solfangeranlæg på sygehuse og andre regionale bygninger.

Enhedslisten kæmper for at region og kommune får ret til at involvere sig i offentlig produktion f.eks. på områder hvor sygehuse har en viden og erfaringer. Her skal denne erfaring og viden forblive i fælleseje.

Kommunalfuldmagten skal gælde både region og kommune og den skal udvides.

Enhedslisten i Region Sjælland vil fremlægge en beskæftigelsesplan for regionen, akkurat som vi tidligere har gjort det i en række kommuner.

Beskæftigelsesplanen vil bygge på følgende principper:

 • Anvendelse af den viden og kunnen som findes i Region Sjælland.
 • Partnerskab mellem producenter, forbrugere, region og kommuner i udvikling af ny produktion.
 • Fokus på økologi og vedvarende energi og andre tiltag der fremmer bæredygtigheden. Region og kommuner forpligter sig til at aftage produkterne fra disse fælles partnerskaber og giver en hånd med i forhold til at sikre markedsføringen af dem
 • De eksisterende vækstfora skal efter Enhedslistens opfattelse kun have rådgivende status. Afgørende beslutninger der angår befolkningen i Region Sjælland skal alene træffes af de folkevalgte.

b. Specialinstitutioner og specialundervisning 

Specialiserede institutioner, med eksempelvis specialundervisning, børn med særlige behov, genoptræning, bo- og beskæftigelsestilbud til handicappede samt fysisk og psykisk udviklingshæmmede, kræver oftest et stort befolkningsgrundlag for, at der kan være et kvalificeret fagligt miljø og dermed levere et forsvarligt behandlingstilbud. Kommunernes hjemtagning af disse områder har betydet en atomisering og en forringelse af borgernes tilbud på det specialiserede område. Regionen har dog så få af disse institutioner, at der heller ikke her er et tilstrækkeligt fagligt miljø, der udvikler tilbuddene på tværs og uddanner medarbejderne: Mange af dem er stadig ufaglærte.

Af samme grund bør disse institutioner samles i Regionen med et budget, der indregner, at der er ansat faglært arbejdskraft som fx pædagogiske assistenter, som der i dag findes mange arbejdsløse af.

Også for disse institutioners brugere og pårørende skal den direkte indflydelse sikres.

Specialundervisningen skal ligeledes samles regionalt. Kommunernes hjemtagelse af det specialiserede område, som de gamle amter dækkede, har ikke medført den inklusion som man håbede – men har forringet specialundervisningens og rådgivningens kvalitet. På grund af den manglende ekspertise, er specialområdet også meget svært at styre for kommunerne. Specialinstitutionerne skal tilbage til regionerne.

IV. REGIONERNES FREMTID EFTER ENHEDSLISTEN OPFATTELSE

Enhedslisten støtter at regionerne skal fortsætte i fremtiden. Alle meldinger om regionernes fjernelse handler om, at gøre det regionale niveau mere udemokratisk og centralisere magten yderligere.

Regionen skal have mere reel kompetence. Enhedslisten støtter en lovændring, som giver regionerne mulighed for at lave stående udvalg med sagskompetence. Regionerne skal mindst på samme måde som Kommunerne gennem Kommunalfuldmagten have ret til at påtage sig opgaver. Om nødvendigt skal der lovgives om det.

Det skal være muligt for regionerne at etablere regional produktion på de områder hvor de finder det hensigtsmæssigt. Enhedslisten vil arbejde for at Region Sjælland opretter eget råstofindvindingsselskab, der på sigt skal stå for al råstofindvinding i Regionen.

Regionen skal have sin egen økonomi med egne indtægtskilder bl.a. via skat.

De regionale udviklingsstrategier skal være egentlige regionsplaner, som regionen har myndigheden til at gennemføre.

Regionen skal have det overordnede miljøansvar i regionen. Regionen skal have retten til at stoppe virksomheder og skal stå for tilladelserne til miljøbelastende produktion.

Regionen skal stå for spildevandsplaner og vandmiljø helt generelt.

De specialiserede pladser skal i størst mulig udstrækning samles regionalt og regionerne skal have økonomi til at drive disse som egentlig driftsherrer.

 

PDF: Valgprogram 2017