Vedtægter

1 Foreningens navn.
Enhedslisten – de rød/grønne i Region Sjælland.

2 Foreningens formål.
At styrke Enhedslistens politiske og organisatoriske arbejde i Region Sjælland gennem debatter af teoretisk, politisk og praktisk karakter.

At fungere som politisk baggrundsgruppe for listens medlemmer af Regionsrådet og KKR (kommunernes kontaktråd).

At virke som koordinerende, organiserende led i det regionspolitiske arbejde at sikre opstilling og valg til regionsrådet for Region Sjælland.

At udpege medlemmer af KKR.

At understøtte og inspirere afdelingernes kommunalpolitiske arbejde.

At arbejde for en sammenhængende politik mellem det landspolitiske, regionale og kommunale politiske arbejde

3 Medlemmer.
Alle medlemmer af de lokale afdelinger af Enhedslisten i regionen, er automatisk medlem af Enhedslisten – de rød/grønne i Region Sjælland.

4 Generalforsamling og repræsentantskabsmøder.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar/februar, og indkaldes med dagsorden og med mindst en måneds varsel. Generalforsamlingen og repræsentantskabsmøderne udgøres af delegerede fra lokalafdelingerne. Valg af delegerede foregår på medlemsmøder i afdelingerne. Der vælges en pr. påbegyndt 25. Hver lokalafdeling har ret til minimum to delegerede på generalforsamlingen/repræsentantskabsmøderne. Kun valgte delegerede/repræsentanter har stemmeret på generalforsamlingen/repræsentantskabs-møderne. Alle medlemmer i regionen, kan deltage i repræsentantskabsmødet med taleret, men uden stemmeret. Generalforsamlingen vælger en regionsbestyrelse, på et ulige antal medlemmer og med geografisk spredning. Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisor suppleant, som ikke er medlem af bestyrelsen. På generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet fremlægger kassereren, et revideret regnskab og et budget for det kommende år til godkendelse. De valgte medlemmer af bestyrelsen, regionsrådet og KKR aflægger politisk beretning for deres arbejde på generalforsamlingen.

5 Bestyrelsen.
Regionsbestyrelsen udgør foreningens ledelse mellem repræsentantskabsmøderne. Bestyrelsen konstituerer sig med kontaktperson, kasserer, bestyrelsessekretær, samt personale ansvarlig. Repræsentantskabsmøder kan overdrage beslutninger og spørgsmål til bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og varetager arbejdsgiveransvaret for ansatte. Stillingsindhold og opgaveportefølje for ansatte fastsættes af bestyrelsen inden for rammerne de af repræsentantskabet vedtagne overordnede beslutninger. Bestyrelsen er øverste myndighed mellem repræsentantskabsmøderne og er i sin virksomhed ansvarlig over for repræsentantskabet. Bestyrelsen disponerer over foreningens økonomi inden for de rammer der følger af repræsentantskabets beslutninger og budget. Bestyrelsen indkalder og er ansvarlig for forberedelse og afvikling af repræsentantskabsmøderne.

Ansatte kan ikke vælges til regionsbestyrelsen.

6 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
En ekstraordinær generalforsamling/repræsentantskabsmøde skal indkaldes når mindst 10 % af medlemmerne eller en afdeling eller regionsbestyrelsen begærer det. En ekstraordinær generalforsamling/repræsentantskabsmøde skal indkaldes med angivelse af dagsorden og senest en måned efter at begæringen er regionsbestyrelsen i hænde og med mindst 14 dages varsel.

7 Økonomi.
Foreningens indtægter kommer fra: Stemmepenge fra valg, og ”partiskat” fra medlemmer i regionsrådet og tilknyttede hverv, og frivillige bidrag fra enkeltpersoner, regionens lokalafdelinger og landorganisationen. Regionsrådsmedlemmerne og andre med hverv i regionen betaler 1/3 af bruttoindtægten fra de valgte hverv i ”partiskat”. Regionsbestyrelsen kan lave særlige aftaler med den enkelte om betalingen af partiskat.

8 Opstilling af kandidater.
Kandidaterne til regionsrådet vælges på repræsentantskabsmøder. Forinden kan de opstillede kandidater lave en skriftlig præsentation, som rundsendes til alle afdelinger. Repræsentantskabsmødet afgør hvor mange spidskandidater der skal vælges i første omgang og hvordan de øvrige kandidater vælges. Kandidatlisten skal afspejle geografien i regionen. Der opstilles på partiliste.Jf. § 10, stk. 4 i ”Vedtægter for Enhedslisten” er det bestyrelsen for regionen, som har pligten til at sikre, at der altid er kandidater i alle opstillingskredse i deres område, og at kandidaterne er prioriteret på partilisten. Repræsentantskabet vælger et medlem af kandidatudvalget til Enhedslistens årsmøde og beslutter et mandat for dette medlem. Repræsentantskabet beslutter hvilke kredse i regionen de årsmødeprioriterede skal opstilles i. Repræsentantskabet opstiller de øvrige folketingskandidater i regionen efter indstilling fra afdelingerne, der dækker de relevante kredse. Repræsentantskabet beslutter rækkeføl-gen af de opstillede kandidater. Der opstilles på partiliste. Repræsentantskabet vælger medlemmer og suppleanter til KKR.

9 Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kan laves på en generalforsamling/repræsentantskabsmøde, hvis det fremgår af dagsorden. Ændringsforslag skal vedlægges skriftligt for medlemmerne af repræsentantskabet i forbindelse med indkaldelsen. Vedtægtsændringsforslag og andre forslag og ændringsforslag vedtages ved almindelig stemmeflertal på generalforsamlingen/repræsentantskabsmøderne.

Vedtægterne er senest ændret på Repræsentantskabets generalforsamling
den 24. februar 2019.