Råstofudvinding

Region Sjælland er rig på råstoffer til bygge- og anlægsopgaver. Det er sten, forskellige slags grus, sand, ler og kridt. Enhedslisten mener, at det er nødvendigt at udvinde råstoffer i Region Sjælland. Vi støtter også råstofudvinding til projekter, som vi har stemt imod f.eks. Femern bælt og diverse vejprojekter.  Men vi har en række principper, som vi sætter i forgrunden i forbindelse med tilladelse til råstofudvinding.

Når der er givet gravetilladelse er det en vigtig præmis, at der ikke gives gravetilladelser til nye arealer før de allerede godkendte er gravet færdig. 

Når en grusgravning er færdig gravet skal det gravede hul reetableres som et rekreativt område. Det skal være en præmis for tilladelsen til, at grave at dette sker. 

Høringssvar i forbindelse med gravetilladelser skal tages alvorligt. Hvis der er behov for etablering af aflastningsvej, støjværn og restriktioner om hvornår der må arbejdes med støjende maskiner mm., så skal dette indarbejdes i gravetilladelsen. Det skal ske uanset, at det vil føre til en fordyrelse af råstofferne og også en fordyrelse for Regionen. 

Gravetilladelserne skal underlægges de samme regler, som alle regionens anlægsprojekter, om kædeansvar og kontraktregler mod social dumping. 

Vi lægger vægt på at man genanvender råstoffer og forsker i, hvordan man kan genanvende råstoffer så bæredygtigt som muligt. I dette ligger også at der ved anlægsopgaver skal indtænkes hvordan de brugte råstoffer kan genanvendes når den konkrete bygning, vej, bro er slidt op. 

Region Sjælland er storleverandør af råstoffer til Region Hovedstaden. Enhedslisten i Region Sjælland vil have en seriøs analyse af om de omkostninger, som dette medfører er finansieret korrekt. 

Enhedslisten vil stille forslag om en debat i regionsrådet om udgravningerne omkring Roskilde, der i særlig grad udstiller problemet med den meget forskellige fordeling af råstoffer i regionen og på Sjælland og i Danmark. 

Enhedslisten er meget kritisk i forhold til udvinding af råstoffer på havområder f.eks. Krigers Flak. Krigers Flak er oplagt til placering af havvindmøller. Hvis der skal gives tilladelse til udvinding af råstoffer på havet, skal der være en skærpet miljøgodkendelse, der også medtager de konsekvenser indvendingen har for havmiljøet.