En rød, grøn og demokratisk region

Enhedslisten Region Sjælland arbejder for at fremme en social og miljøansvarlig samfundsudvikling i hele Region Sjælland. Et rødt samfund, der bygger på medmenneskelighed, demokratisk produktion og eje, lighed og solidaritet. Et grønt samfund hvor miljø, økologi, bæredygtighed og klimabalance er målet. Et samfund, der tager afstand fra alle former for diskrimination. Et gennemført demokratisk samfund, hvor folkestyre og medindflydelse præger både arbejdslivet, dagliglivet og det offentlige rum.

Uligheden i Danmark er steget markant de seneste årtier og mange års mangelfuld finansiering har udhulet den offentlige sektor. Det har også sat sine spor i Region Sjælland. Der findes markante forskelle og uligheder i sundhed, uddannelse og arbejdsforhold.

Vi ønsker at omsætte målet om 70% CO2 reduktion i 2030, til konkrete hverdagsmål i hele regionen. Der skal stilles krav til leverandører og fremtidige investeringer skal være grønne. Regionen skal gå forrest med grøn jobskabelse og en omfattende plan for genopretning af naturområder. Samtidig skal den grønne omstilling være social retfærdig.

Udviklingen i regionen skal ikke koncentreres i enkelte større byer. Vi skal have en sammenhængende og retfærdig udviklingspolitik, der skaber en region baseret på lighed, nærhed, tryghed og grøn politik.

Mere region – mere demokrati
Vi ønsker at styrke regionerne. Regionerne er et vigtigt demokratisk værktøj til eksempelvis at sikre et sundhedsvæsen for alle, og bør have flere beføjelser til at sikre vores fælles natur.

Regionen skal have flere kompetencer. Det betyder at den skal have mulighed for at lave stående udvalg med sagskompetence, og skal på samme måde som kommunerne have fuldmagten til at påtage sig opgaver. Det skal være muligt for regionerne at etablere regional produktion.

Regionen skal have sin egen økonomi med egne indtægtskilder. De regionale udviklingsstrategier skal være egentlige regionsplaner, som regionen har myndigheden til at gennemføre. Der skal ligge et overordnet miljøansvar i regionen. Det betyder også kontrol med virksomhedernes tilladelser til miljøbelastende produktion, spildevandsplaner og vandmiljø.

En attraktiv region
Region Sjælland skal gøres mere attraktiv at bosætte sig- og søge arbejde i. Alle egne af regionen skal tilgodeses, når man afgør, hvor offentlige arbejdspladser skal placeres. Generelt vil vi arbejde for mere nærhed.

Det er svært at fastholde visse personalegrupper på eksempelvis Regionens Sygehuse. Derfor er det vigtigt, at Region Sjælland gøres spændende og tiltrækkende at leve i. Enhedslisten vil hjælpe kommunerne med en intensiv indsats for at fremme kulturlivet og familietrivsel. Offentlig grøn transport er en del af denne trivsel. Det samme er et velfungerende sygehusvæsen.

Ungdomsuddannelserne skal styrkes. Især er det vigtigt at styrke erhvervsuddannelserne
og produktionsskolerne, så disse er et reelt tilbud om uddannelse, også for de unge i yderområderne. Erhvervspolitik må tillige tilrettelægges således, at afvandringen fra randområderne begrænses.

Der bør oprettes lokalråd, som kan sikre lokalsamfundene en stemme i
regionen og i kommunerne, og borgernes krav om offentlighed i forvaltningen skal bevares og styrkes. Der skal sikres øget brugerindflydelse i regionen. Derfor skal der nedsættes et regionalt brugernævn med høringsret over for kommuner, regioner og Folketing. Ansatte i den offentlige sektor skal mødes med tillid af ledelse og politikere. Det er en ret at kritisere uacceptable arbejdsforhold uden frygt og afgørende for trivsel på arbejdet.