Offentligt møde om økologisk landbrug

Dato: 
1. Februar 2016 19:00 - 21:30
Sted: 
Sted: Kulturladen, Korsørvej 2 , 4250 Fuglebjerg

Fra gældsat svineindustri til bæredygtig økologi - hvordan!

Hvad er udfordringerne og gevinsterne ved at omstille til økologisk svineproduktion? Hvordan kan økologiske landmænd, forbrugere,      detailhandel og Næstved Kommune sammen og hver for sig gøre en forskel for at fremme bæredygtige løsninger?

Oplæg til debat ved Jørgen Holst, økologisk landmand

Alle er velkomne!

  På den ene side så er danske industrilandbrug i gældskrise og mange
  er gået konkurs eller er konkurstruede. Landbruget som erhverv
  holdes i live gennem massiv skattefinansieret støtte. Mange land-
  brug er overkapitaliserede, har overinvesteret i maskinparken,
  har et stort forbrug af pesticider og andre kemikalier med
  alvorlige konsekvenser for vandressourcer, natur og mennesker. De nye svineindustrier, som søger at etablere sig, er i volumen og produktionsform skræmmende. Aktuelt afventer Højbjergs borgere Natur- og Miljøklagenævnets behandling af deres klage over, at Næstved Kommune har givet et svinebrug tilladelse til at 5-doble sin svineproduktion fra 133 til 685 DE – en udvidelse fra 4.600 til ca. 24.000 svin årligt i et miljøfølsomt område.

På den anden side så er omsætningen og efterspørgslen på økologiske fødevarer stigende. Forbrugeren søger fødevarer produceret på et bæredygtigt grundlag – et forhold som blandt andet COOP, Irma med flere aktivt tager initiativer for at kunne imødekomme.

  Jørgen Holst har stor viden om landbrugets produktionsvilkår og udfordringer - 
  og så har han mange års erfaring som økologisk landmand. Jørgen Holst ser kritisk
  på det konventionelle landbrug og vil i sit oplæg stille skarpt på især det økologiske
  svinebrugs muligheder og udfordringer.

 

 
Arrangør: Enhedslisten Næstved

Tak for opbakningen til Enhedslistens EU-kampagne.

Rigtig mange vælgere satte i december et rødt kryds ved nej til opgivelse af Danmarks retsforbehold. I Enhedslisten takker vi for den store opbakning, vi har fået i kampagnen for at bevare befolkningens retsforbehold.

Vil du være med til at fortsætte kampen for et internationalt samarbejde, der bygger på demokrati, åbenhed og retssikkerhed, så meld dig ind i Enhedslisten. Vi siger stort tak til alle, som har lyst til at være med.

Forsvar retsforbeholdet den 3.december.STEM NEJ !

Folke afstemningen den 3. december handler dybest set ikke ret meget om "Europol" og grænseoverskridende kriminalitet, som "ja-siden" ellers helst vil snakke om.

Folkeafstemningen den 3. december handler især om, om vi skal bevare eller for altid tabe retten til at blive spurgt ved en folkeafstemning, når  "Unions partierne vil afgive Dansk suverænitet på retsopmrådet fremover.

Emneord:

Støt Enhedslistens kampagne for at bevare EU-retsforbeholdet !

Giv EU modstand ! Vi har ikke storkapitalen og borgerlig pengetanke bag os.

Ethvert beløb vil gøre gavn:

Tak !

Protester mod borgerlig nedskærings budget.

 BUDGETTET var til behandling på Region Sjællands rådhus i Sorø 7.10.2015.


I Roskilde var 1000 borgere mødt frem til en fakkel demonstration mandag den 5. oktober i protest mod det borgerlige socialdemokratiske regions flertals forslag om nedlæggelser af akutfunktionen på sygehuset.

Mod sædvane tiltrak regionrådsmødet i Sorø den 7. oktovber sig stor opmærksomhed i form af demonstrationer både foran rådhuset og på tilhørerbalkonen.

Der blev bl.a. demonstreret mod afvikling af akutfunktionerne på to sygehuse og mod lukning af varmtvandsbassinerne.
Situationen udviklede sig helt grotesk, da de fremmødte ville anvende spørgetiden til at stille spørgsmål til budgetpunktet på dagsordenen. Næh, nej! Man måtte kun stille spørgsmål til sager, der IKKE var på dagsordenen!

I anledning af budgetbehandlingen har flere af vores regionsrådsrepræsentanter grebet pennen - se læserbreve længere nede og i menuen "Debat indlæg".

Emneord:

Møde i Enhedslistens region sjælland repræsentantskab.

Dato: 
31. Januar 2016 12:00
Sted: 
Ringsted Kulturhus, Søgade 3c, 4100 Ringsted